Sverre Thornes, konsernsjef i KLP

Godt resultat selv med svak avkastning i kvartalet

- Resultatet til KLPs kunder ble på 3 milliarder kroner i første kvartal
- Verdijustert avkastning ble minus 0,4 prosent
- KLP vil øke klimavennlige investeringer med seks milliarder kroner i året

KLP oppnådde et avkastningsresultat, avkastning ut over det selskapet har garantert til sine kunder, på 2,9 milliarder kroner i første kvartal. Sammen med et risikoresultat på 97 millioner kroner gir dette kundene et resultat på 2.976 millioner kroner. Kvartalet var preget av stigende renter og urolige aksjemarkeder. Verdijustert avkastning på kundenes midler ble minus 0,4 prosent, mens den bokførte avkastningen endte på 1,2 prosent. Investeringer i eiendom og porteføljen av obligasjoner som holdes til forfall bidro positivt til resultatet i KLP. 
- Opparbeidede reserver fra tidligere sikrer et godt resultat i et kvartal med svak avkastning. Dette viser nytten av å legge til side reserver i gode dager. Vi er veldig godt rustet til å møte nettopp slike svakere perioder uten at våre kunder skal merke dette, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Øker klimainvesteringer

KLP vil øke klimavennlige investeringer med seks milliarder kroner i året. Selskapet ønsker å øke investeringer selskapet mener har en direkte påvirkning i bærekraftig retning, enten det gjelder direkteinvesteringer i fornybar energi, kommunale utlån, grønne obligasjoner eller flere miljøbygg i eiendomsporteføljen.
- Vi ønsker med dette å løfte frem utvalgte investeringer ytterligere for å kunne bidra enda sterkere til en bærekraftig utvikling. Ved å sette konkrete mål vil vi vise at KLP har en tydelig ambisjon om å styre kapitalen i en bærekraftig retning, sier Sverre Thornes.
KLPs første investering i 2018 for å nå dette målet var å gå inn som medeier i fjernvarmeselskapet Oslofjord Varme. Avtalen ble undertegnet i april. KLP er fornøyd med at vi som eiere kan hjelpe selskapet å forsterke sin posisjon som en av markedets ledende aktører innen fjernvarme og kjøling.

Markedsforhold pensjon

KLP har en stabil underliggende vekst i premiereserven. Den pågående kommune- og regionreformen kan ha påvirkning på KLPs markedsposisjon, men effekten antas å være moderat.
3. mars 2018 ble det inngått en avtale mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Organisasjonene skal gi endelig tilbakemelding om de stiller seg bak avtalen innen 1. juli 2018. Pensjonsavtalen innebærer at det skal innføres en ny pensjonsordning for offentlig ansatte fra 1. januar 2020.

Ny IT-avtale

KLP inngikk i april avtale med Accenture som strategisk samarbeidspartner på IT. Samtidig styrker KLP samarbeidet med Itera som leverandør på digitale kundeløsninger. KLP står foran en omfattende modernisering og omlegging av forsikringssystemene, og det ventes betydelige investeringer på dette området de neste årene.
KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for første kvartal på klp.no

Nøkkeltall etter første kvartal 2018

Verdijustert kapitalavkastning – 0,4 prosent
Bokført kapitalavkastning 1,2 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 6,3 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 4,8 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 650 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007 
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350