Sverre Thornes, Chief Executive KLP

Godt kunderesultat i første halvår

- Resultatet til KLPs kunder ble på 5,2 milliarder kroner i første halvår
- Verdijustert avkastning ble 1,3 prosent
- Lansert Norges første svanemerkede fond

KLP oppnådde et avkastningsresultat, avkastning ut over det selskapet har garantert til sine kunder, på 5,2 milliarder kroner i første halvår. Verdijustert avkastning på kundenes midler ble 1,3 prosent i første halvår, mens den bokførte avkastningen endte på 2,3 prosent. Investeringer i eiendom og porteføljen av obligasjoner som holdes til forfall bidro positivt til resultatet i KLP.

- Opparbeidede reserver fra tidligere sikrer et godt kunderesultat i et halvår med moderat avkastning. Dette viser nytten av å legge til side reserver i gode dager. Vi er veldig godt rustet til å møte nettopp slike svakere perioder uten at våre kunder skal merke dette, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Markedsforhold pensjon

KLP har en stabil underliggende vekst i premiereserven. Den pågående kommune- og regionreformen antas å ha en beskjeden effekt på KLPs kundemasse.

I mars ble det inngått en avtale mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. I juni ble det klart at alle arbeidstakerorganisasjonene har sagt ja til avtalen. Departementet vil nå utarbeide et høringsnotat, som vil bli sendt ut høsten 2018, med forslag til nødvendige lovendringer.

Inn i vindkraft og skogfond

KLP fortsetter å øke satsingen på klimavennlige investeringer. I juni gikk KLP inn som eier både i svensk vindkraft og et svensk skogfond.

KLP vil eie 30 prosent av aksjene i vindkraftselskapet Stena Renewable AB og investeringen er på ca 650 millioner svenske kroner. Det planlegges å øke denne investeringen til 1,5 milliarder svenske kroner innen 2021 i tråd med selskapets vekstplaner.

KLP gikk inn som eier i det svenske skogfondet Silvestica Green Forest AB, som skal kjøpe opp flere skogeiendommer i Sverige, Finland og Baltikum. KLP har mulighet til å øke sin eierandel i Silvestica ved senere oppkjøp slik at investeringen kan bli opp mot 1,5 milliarder svenske kroner.

KLP har investert 75 millioner kroner i SINTEFs Venture V, som i særlig grad vil investere i små gründerbedrifter som springer ut av forsknings- og utviklingsmiljøet i Trondheim. KLP vil med dette øke sine investeringer i selskaper som ikke er børsnoterte, med målsettingen om å bidra til fremveksten av nye verdiskapende arbeidsplasser i samarbeid med våre fremste fagmiljøer.

Norges første svanemerkede fond

KLP lanserte i juni Norges første svanemerkede fond. Fondet investerer i de selskapene som scorer godt på samfunnsansvar, og har enda strengere ekskluderingskriterier enn øvrige KLP-fond for fossil energi og våpen.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for andre kvartal på klp.no

Nøkkeltall etter andre kvartal 2018

Verdijustert kapitalavkastning 1,3 prosent

Bokført kapitalavkastning 2,3 prosent

Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 22,0 milliarder kroner

Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 9,0 milliarder kroner

Forvaltningskapital KLP Konsern 669 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:        

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007

Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312

Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820

Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350