Sverre Thornes

Godt kvartal for KLP

  • Verdijustert avkastning i tredje kvartal ble 1,9 prosent og 1,4 prosent hittil i år
  • Bokført avkastning hittil i år ble 3,2 prosent.
  • KLP har solgt KLP Bedriftspensjon AS til DNB Livsforsikring AS
  • Rettskraftig dom i Hafslund-saken gir gevinst på 427 millioner kroner i kundeporteføljen.

KLP oppnådde et avkastningsresultat, avkastning ut over det foretaket har garantert til sine kunder, på 6,7 milliarder kroner etter tredje kvartal. Dette tilsvarer en avkastning på 3,2 prosent. Den verdijusterte avkastningen ble på 1,4 prosent hittil i år. Det er realisert kursgevinster fra tidligere perioder som sikrer stabil god bokført avkastning til kundene.

- Vi gleder oss over et godt 3. kvartal med stabil drift og god avkastning til våre kunder til tross for de store utfordringer som blant annet den globale smittesituasjonen gir økonomiene, sier konsernsjef Sverre Thornes.

Spesielle forhold i tredje kvartal

KLP Bedriftspensjon AS er solgt til DNB Livsforsikring AS. Aksjene ble overdratt 22. september. KLP vil fortsatt levere en del tjenester til DNB Bedriftspensjon AS frem til alle porteføljer er integrert i systemene til DNB Livsforsikring AS. Det arbeides med å komme i mål med dette innen første kvartal 2021.

Det ble 27. august avsagt skjønn i Hafslundsaken. Saken gjaldt verdsettelse av Hafslundaksjene, hvor KLP og øvrige aksjonærer ble tvangsutløst. KLP har vunnet frem i både tingretten og lagmannsretten. Løsningssummen per aksje er i lagmannsretten satt til 137,50 kroner. Løsningssummen ligger 40,74 kroner per aksje over tilbudsprisen. Beløpet utgjør 427 millioner kroner mer til kundene i kundeporteføljen. KLP er tilkjent alle omkostninger i saken. Ankefristen er gått ut og dommen er rettskraftig.

I tredje kvartal har KLP Banken utstedt nye grønne lån for totalt 418 millioner kroner. Det største lånet gikk til nye elektriske ferger. KLP Banken har hittil lånt ut nærmere 1,7 milliarder kroner til bærekraftige prosjekter i kommunene.

KLP styrket egenkapitalen i tredje kvartal ved at det ble innbetalt 1,2 milliarder kroner i egenkapitaltilskudd.  

Markedssituasjonen

Flere kommuner har vurdert sine pensjonsordninger og besluttet å forbli i KLP. Etter en anbudsrunde med sin pensjonsordning, besluttet fylkestinget i Vestland fylkeskommune å tildele kontrakten for tjenestepensjon for sine ansatte til Storebrand. KLP har klaget på avgjørelsen overfor fylket.

Nøkkeltall etter tredje kvartal 2020

Verdijustert kapitalavkastning 1,4 prosent
Bokført kapitalavkastning 3,2 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 26,2 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 15,3 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 790 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:       

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Forklaring av ord og begreper

Bokført avkastning    

Avkastning på kundemidlene som årlig tildeles forsikringskundene. Består av finansinntekter fra forvaltning av kundemidlene i livsforsikring fratrukket endring i netto urealiserte merverdier på aksje- og obligasjonsinvesteringer.

Verdijustert avkastning

All avkastning som er oppnådd på forvaltning av kundemidlene, inkludert urealiserte verdier.

Avkastningsresultat

Avkastning på kundemidlene utover den avkastning forsikringsgiver har garantert sine kunder.