Sverre Thornes

Godt 2. kvartal

  • Verdijustert avkastning 3,4 prosent  i 2. kvartal, minus 0,5 prosent første halvår.
  • Bokført avkastning utgjør 1,3 prosent i kvartalet, 1,9 prosent første halvår
  • KLP Bedriftspensjon AS selges til DNB Livsforsikring.

KLP oppnådde et avkastningsresultat, avkastning ut over det foretaket har garantert til sine kunder, på 3,4 milliarder kroner i første halvår. De store verdifallene som preget første kvartal ble delvis reversert i andre kvartal. Bokført avkastning ble 1,9 prosent som er høyere enn den verdijusterte avkastningen på -0,5 prosent. Det er bruk av buffere bygget opp i gode tider som sikrer et stabilt positivt bokført resultat.

- Verdens finansmarkeder er fortsatt krevende, men vi har gjennom flere år bygget opp bufferkapital for å være rustet til å møte slik markedsuro. Til tross for lav avkastning i finansmarkedene er KLP fortsatt meget solid, og godt rustet til å møte ytterligere uro i lang tid, uten at våre kunder trenger å bekymre seg, sier konsernsjef Sverre Thornes.

Spesielle forhold i første halvår

KLP har inngått avtale med DNB Livsforsikring om salg av KLP Bedriftspensjon. Med rammene for offentlig tjenestepensjon avklart, med begrenset marked for innskuddspensjon i offentlig sektor, og med behov for store investeringer i systemoppgraderinger for å håndtere endrede rammebetingelser og gi kundene den beste service, oppleves tiden riktig til å finne en eier av selskapet som vil kunne ivareta kundenes beste interesser fremover. Overtakelsen krever godkjennelse fra myndighetene, og det forventes endelig godkjenning i tredje kvartal 2020. Konkurransetilsynet har konkludert positivt uten merknader. Finanstilsynet har til nå ikke avgitt svar i saken. KLP har regnskapsført et tap på 152 millioner kroner som følge av avtalen.

KLP kjøpte tilbake 306 millioner Euro av sitt eget ansvarlige lån. Det belastet selskapsregnskapet med 291 millioner kroner i kostnader knyttet til overkurs i halvåret, men vil gi store årlige kostnadsbesparelser de neste 5 årene.

Markedssituasjon og korona-virus

Kommune- og regionreformen har så langt bare moderat effekt på KLPs kundemasse. Ved årsskiftet hadde KLP en tilflytting på 2,9 milliarder kroner og en fraflytting på 7,7 milliarder kroner. Bevegelsene i kundemassen ved årsskiftet var knyttet til kommunesammenslåinger mellom kommuner med og uten egne pensjonskasser, der noen valgte å legge ned egen pensjonskasse å gå videre med KLP som leverandør for den nye kommunen.

Situasjonen knyttet til covid-19 spredningen har påvirket KLP. Som et kunde-eid selskap har selskapet hatt tett kontakt med kundene for å bistå i en vanskelig situasjon, og har bidratt med redusert utlånsrente, økte låneutbetalinger til kommuner og halvert husleie i tre måneder utover myndighetenes støtteordninger for flere av våre leietakere.

Samfunnsansvar

I juni gikk KLP og 28 andre internasjonale investorer ut mot den økende avskogingen i Brasil gjennom et felles brev til brasilianske myndigheter. I brevet kreves det en stans i avskogingen i Amazonas. Dette har ført til flere digitale møter på toppnivå hvor KLP har deltatt.

KLP har også viet stor oppmerksomhet til oppfølging av andre selskaper vi er investert i, og i andre kvartal var foretaket i dialog med totalt 198 selskaper.

I juni ble KLP-listen oppdatert, som viser en oversikt over selskaper KLP har ekskluder fra sine investeringer. Tolv nye selskaper ble lagt til listen, mens fire selskaper ble inkludert igjen.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for andre kvartal på klp.no

Nøkkeltall etter andre kvartal 2020

Verdijustert kapitalavkastning minus 0,5 prosent
Bokført kapitalavkastning 1,9 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 14,3 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 10,2 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 786 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:       

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Forklaring av ord og begreper

Bokført avkastning    
Avkastning på kundemidlene som årlig tildeles forsikringskundene. Består av finansinntekter fra forvaltning av kundemidlene i livsforsikring fratrukket endring i netto urealiserte merverdier på aksje- og obligasjonsinvesteringer.

Verdijustert avkastning
All avkastning som er oppnådd på forvaltning av kundemidlene, inkludert urealiserte verdier.

Avkastningsresultat
Avkastning på kundemidlene utover den avkastning forsikringsgiver har garantert sine kunder.