Ofte stilte spørsmål

Her finner du spørsmål og svar i ulike kategorier og kanskje finner du svar på det du lurer på.

Jobber du i det private og skifter jobb får du den oppsparte pensjonen som et pensjonskapitalbevis. Dette får du utbetalt den dagen du blir pensjonist.

Husk at det er lurt å samle disse pensjonskapitalbevisene hos én leverandør som tar lite igjen for å forvalte pensjonen din.

Hvis du bytter jobb innen offentlig sektor, får du med deg medlemstid fra de ulike ordningene. Når du går av med pensjon, regnes pensjonen ut etter den samlede opptjeningstiden og utbetales etter reglene som gjelder i den ordningen du sist var medlem av.

Foretakspensjon er en ytelsesbasert pensjon for privat sektor. Pensjonen fastsettes ved at alderspensjon fra folketrygd og fra arbeidsgiver til sammen utgjør en fast prosentsats av lønnen på for eksempel 66 prosent eller 70 prosent.

KLP selger ikke lenger foretakspensjon, men KLP Bedriftspensjon forvalter eksisterende avtaler. Det betyr at dersom arbeidsgiveren din har en pensjonsavtale med foretakspensjon i KLP kan du ha rett til ytelsespensjon fra denne. Les mer om foretakspensjon.

Har du offentlig tjenestepensjon og logger deg inn på Min Side får du beregnet både folketrygd (fra NAV) og alderspensjon eller AFP fra KLP. Eventuell opptjeningstid fra Statens pensjonskasse er med, men opptjeningstid i andre offentlig pensjonskasser – slik som for eksempel Oslo Kommune – er ikke med. Gir du oss aksept for det, kan vi innhente informasjon om øvrige pensjonsavtaler direkte fra Norsk Pensjon. De aller fleste pensjonsleverandører leverer informasjon til Norsk Pensjon.

Har du innskuddspensjon får du beregnet en prognose for forventet pensjon fra innskuddspensjonen på Min Side. Men du må innhente informasjon om folketrygden og eventuelt andre pensjonsavtaler fra nav.no eller norskpensjon.no.

Som medlem i KLP kan du logge deg inn på Min Side og få en foreløpig beregning av KLP-pensjonen din. Her kan du også se hva du får fra NAV.  

Eventuell opptjeningstid fra Statens pensjonskasse er med, men opptjeningstid i andre offentlig pensjonskasser, slik som for eksempel Oslo Kommune er ikke med. Gir du oss aksept for det, kan vi innhente informasjon om øvrige pensjonsavtaler direkte fra Norsk Pensjon. De aller fleste pensjonsleverandører leverer informasjon til Norsk Pensjon.

Har du rett til å ta ut alderspensjon fra KLP før du fyller 67, må du velge alderspensjon eller AFP. Dette valget kan du gjøre kun én gang. 

Hva du bør velge er avhengig av om du vil kombinere jobb og alderspensjon. Det er dessuten ulike regler for kombinasjon av pensjonen med ytelser fra NAV. Det er også ulike skatteregler for AFP og alderspensjon. Ta kontakt med oss for å få oversikt over alternativene dine.

Er du mellom 62 og 65 år blir AFP tilnærmet det samme beløpet som du ville ha tjent opp som alderspensjon i folketrygden hvis du hadde fortsatt å jobbe fram til 67 år. Du kan sjekke dette på pensjonskalkulatoren til NAV.
Dessuten får du et AFP-tillegg på 20 400 kroner i året. Er du mellom 65 og 67 år kan AFP beregnes som alderspensjon fra KLP. Pensjonen utgjør da 66 prosent av ditt pensjonsgrunnlag ved full opptjening.

Reglene er forskjellige avhengig av om du mottar AFP beregnet etter folketrygdens regelverk eller beregnet som alderspensjon fra KLP. Mottar du AFP beregnet etter folketrygdens regelverk kan du bare tjene inntil 15 000 kroner i året uten at pensjonen din blir redusert. Mottar du AFP beregnet som alderspensjon gjelder de samme reglene som når du har inntekt ved siden av vanlig alderspensjon. KLP sørger for at du får utbetalt den AFP som gir deg høyest utbetaling. Derfor er det viktig av vi har riktige opplysninger om inntekt og hvor du jobber.

Ja, dersom du og arbeidsgiveren din er enige om det kan du kan gå av delvis med AFP. Du må trappe ned minimum 10 prosent av full stilling.  Du må oppgi en forventet framtidig inntekt. Du får pensjonen din gradert ut fra inntekt eller etter de samme reglene som når du har inntekt ved siden av vanlig alderspensjon. Les mer om hva som regnes som inntekt.

Det er viktig at du registrerer den forventede inntekten din på min side. Da kan pensjonen din justeres. Hvis du ikke oppgir endringer i inntekten vil det bli fanget opp i det årlige etteroppgjøret - det vil påvirke størrelsen på den fremtidige pensjonen din.

Aldersgrensene følger den stillingen du har og sier noe om innholdet i jobben, hvor lenge du har rett til å være i jobben og når du senest kan gå av med alderspensjon.

Du kan ta ut alderspensjon inntil tre år før du når aldersgrensen for stillingen din. Den generelle aldersgrensen i KLPs pensjonsordning er 70 år. Noen yrker har også særaldersgrense som gjør at de kan gå av med alderspensjon før 67 år. Les mer om dette her.

Hvorvidt du velger å ta ut alderspensjonen fra NAV før du fyller 67 år, er ditt individuelle valg. Det kommer an på livssituasjonen og helsen din. Den årlige pensjonen beregnes ut fra hvor gammel du er når du velger å ta den ut, og forventet levealder for ditt årskull. Jo lenger du venter før du tar ut alderspensjon i NAV, desto høyere blir pensjonen. Det er viktig å være obs på at det kan påvirke din totale pensjon ved at den blir lavere den dagen du slutter å jobbe, og tar ut pensjon fra KLP. Årsaken til dette er at KLP ikke kompenserer for at du startet uttak av pensjon fra NAV før du var 67 år.

Du søker om uførepensjon i den stillingen du er sykemeldt i. Jobber du flere steder og er syk i flere stillinger må du søke om uførepensjon fra begge stillinger/arbeidsgivere.

Du søker via Min Side.

Ja, du opparbeider deg rettigheter til alderspensjon selv om du er ufør. Det betyr at alle årene du har uførepensjon blir medregnet som medlemstid på samme måte som om du jobbet.

Hvor mye du får i pensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger/uføretrygd fra NAV eller ikke. Les mer her.

Ja så lenge du er minst 20 prosent ufør så kan du søke om pensjon fra KLP. Har du søkt om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV så trenger vi ofte kopi av dette vedtaket for å vurdere saken hos oss. Du søker om uførepensjon på akkurat samme måte som ellers. 

Du må melde fra til KLP om inntekten din endrer seg.  Hvis du blir sykere etter at du har begynt å jobbe hos en  annen offentlig arbeidsgiver så må du søke om økt uføregrad hos pensjonsleverandøren til den siste arbeidsgiveren. 

Du får normalt uførepensjon fra KLP så lenge du mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. Hvis du får uførepensjon fra KLP uten at du samtidig har arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV så får du opplyst i vedtaket ditt hvor lenge du får utbetalt pensjon.

Du kan få uførepensjon fram til pensjonsalderen din. Deretter får du alderspensjon.

Fra du fyller 67 år samordnes alderspensjonen med alderspensjonen du får fra NAV

Samordning betyr at vi reduserer pensjonen fordi du også får alderspensjon fra NAV. Alderspensjonen fra NAV utbetales i sin helhet. Dersom du har tatt ut alderspensjon fra NAV før du tar ut alderspensjon fra KLP, vil vi likevel beregne pensjonen fra KLP som om du tok ut pensjonene på samme tidspunkt. Eller sagt på en annen måte: Pensjonen fra KLP kompenserer ikke for at du har begynt å ta ut alderspensjonen fra NAV på en tidligere tidspunkt.

Alderspensjonen blir levealdersjustert. Det vil si at den årlige pensjonen blir redusert fordi levealderen i Norge øker.

Vær oppmerksom på at pensjonen din fra KLP kan bli lavere dersom du utsetter uttaket av alderspensjonen, særlig hvis du har opptjent full pensjon.

Inntekten din blir høyere, fordi lønn utgjør mer enn pensjon. Men vær oppmerksom på at dersom du har full opptjening (30 år) og fortsetter å jobbe kan den framtidige pensjonen din bli redusert.

Ja alderspensjonen, fra KLP er livsvarig. Pensjonen blir redusert eller kan stoppe om du begynner i en stilling som gir deg et nytt medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning.

Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe ved siden av full pensjon. Hvis du jobber på pensjonistlønn, meldes du ikke inn i pensjonsordningen til KLP og pensjonen din blir ikke redusert. Du kan jobbe på pensjonistvilkår om tariffavtalen tillater det og arbeidsgiveren ønsker å tilby det. Sjekk derfor med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør.

Du trekkes to prosent av lønna, mens arbeidsgiveren din setter av 18-20 prosent. Det sikrer deg solid pensjon, men også rettigheter om du blir ufør og etterlatte får rettigheter om du dør.

Blir du sykemeldt eller ufør fortsetter medlemsskapet ditt som før.

Tar du ut permisjon avhenger medlemskapet ditt i om du tar ut permisjon med eller uten lønn. Du kan lese mer om dette her.

Er du medlem i KLP er du meldt inn i pensjonsordningen gjennom jobben din.

De fleste arbeidsgivere i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig sektor har avtale om offentlig tjenestepensjon hos KLP. Det er arbeidsgiver som skal melde deg inn i ordningen. De fleste meldes inn i pensjonsordningen hos KLP fra første time de jobber, men enkelte yrker har høyere innmeldingsgrense. Les mer om medlemskapet ditt og når du er medlem.

Har du jobbet deltid, vil pensjonsgrunnlaget ditt bli regnet ut etter en gjennomsnittlig stillingsprosent. For å få full pensjon må du ha vært innmeldt i pensjonsordningen i minst 30 år. Har du vært medlem i mer enn 30 år, brukes de 30 årene med høyest stillingsprosent ved beregningen. Dette skjer uavhengig av om de er på slutten eller i begynnelsen av ditt yrkesaktive liv. 

Folkevalgte er ikke ansatt eller omfattet av noen tariffavtale, men kan likevel få offentlig tjenestepensjon. Det gjelder hvis kommunestyret har vedtatt at pensjonsordningen for de ansatte også skal omfatte de folkevalgte.

De som har minst 1/3 av godtgjørelsen for heltidspolitikere skal da meldes inn, hvis ikke kommunestyret har vedtatt en annen nedre grense for innmelding. Aldersgrensen for folkevalgte er da 70 år.

Alternativt kan kommunen velge å melde dem inn i en særskilt pensjonsordning for folkevalgte, som har helt andre pensjonsregler. Den pensjonsordningen følger omtrent samme regler som for medlemmer av stortinget og regjeringen. Kommunestyret kan også velge å la være å ha noen pensjonsordning for sine folkevalgte. Fylkestingene har samme valgmuligheter for sine folkevalgte.

Hvis du lurer på om du er meldt inn kan du logge deg inn på Min Side.

Les mer om hva som gjelder om du vært folkevalgt tidligere.

Barn som er under 20 år kan ha krav på barnepensjon.  Stebarn og pleiebarn som avdøde forsørget kan også ha rett til barnepensjon.

Ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.  Ektefellepensjon er en livsvarig ytelse, men opphører dersom gjenlevende ektefelle gifter seg på nytt.

Unntak for ektefellepensjon
Hvis KLP-medlemmet dør innen ett år etter innmeldingen i KLP, eller innen ett år etter at ekteskapet ble inngått, har den etterlatte ikke rett til ektefellepensjon. Dette unntaket gjelder bare hvis dødsfallet skyldes sykdom som en av ektefellene kjente til før man giftet seg eller ble innmeldt i KLP.

Fraskilt ektefelle kan også ha rett til ektefellepensjon dersom

 • ekteskapet hadde vært gift i minst 10 år
 • avdøde hadde medlemskap i en offentlig pensjonsordning før skilsmissen
 • den etterlatte var minst 45 år ved skilsmissen, ikke har giftet seg på nytt, og ikke har fraskrevet seg pensjonsrettighetene ved skilsmissen.

Hvis den avdøde har jobbet hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning i KLP tidligere i karrieren, kan de etterlatte ha rett til pensjon fra oss. 

Avdøde må da ha hatt minst 3 år medlemskap i KLP og/eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger. Hvor mye utbetalingen blir avhenger av hvor lenge personen har vært medlem av ordningen.

 • Barnepensjon løper til og med måneden barnet er 20 år.
 • Ektefellepensjon er i utgangspunktet en livslang ytelse. Men hvis man gifter seg på nytt bortfaller den. Dersom det nye ekteskapet blir oppløst ved død eller skilsmisse kan man få ektefellepensjonen tilbake.
 • Barnepensjon utgjør 15 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag.
 • Ektefelle- og samboerpensjon utgjør 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag.
 • Hvis flere ektefeller har rett på pensjon, vil ektefellepensjon bli delt i forhold til hvor mange påbegynte år hver av ektefellene var gift med den avdøde

Nøyaktig hvor mye de etterlatte får avhenger av pensjonsavtalen til den avdøde.

Hvem skal melde fra om dødsfallet?

Når KLP-medlemmet dør sender arbeidsgiver eller etterlatte inn melding om dødsfallet til KLP.  Når KLP mottar meldingen, starter saksbehandlingen automatisk. Det er derfor ikke nødvendig for etterlatte å sende pensjonssøknad til KLP.

Hva skjer med avdødes pensjonskapital?

Pensjonskapitalen avdøde har utbetales til de etterlatte. Først prioriteres barn under 21 år, som skal sikres en årlig pensjon på 1 G (i dag 96 883 kroner) til fylte 21 år.

Ektefelle/samboer vil få det overskytende i form av etterlattepensjon. Finnes det ikke etterlatte utbetales pensjonen til dødsboet.

Hva skjer om avdøde har gruppelivsforsikring?

Har avdøde gruppelivsforsikringen gjennom sin arbeidsgiver kan KLP utbetale et engangsbeløp til etterlatte. Det kan være til ektefelle, samboer, registrert partner, barn eller eventuelt dødsboet. Arbeidsgiver kan gi opplysninger om dette.

Hvor mye du får i pensjon, er avhengig av årlig innbetaling og avkastning i spareperioden. Det er arbeidsgiveren din som innbetaler til pensjonskontoen din i KLP.

Utbetaling av alderspensjon starter normalt ved 67 år og utbetales over 10 år. Innskuddspensjonen utbetales i tillegg til det du får fra folketrygden/NAV. Dersom du skulle dø før du pensjonerer deg, vil opptjente pensjonsmidler tilfalle dine etterlatte.

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tidligst tas ut fra du fyller 62 år.

Ordningen bygger på et kvalifikasjonssystem. Det vil si at du må oppfylle en rekke vilkår for å få rett til AFP. Blant annet må du være ansatt og jobbe i en bedrift som har AFP som en del av en tariffavtale der AFP inngår. Det er også en rekke andre vilkår mellom 53 og 62 år, som du må oppfylle for å ha rett til å AFP.

Ordningen administreres av Fellesordningen for AFP og utbetales fra NAV. Du kan lese om vilkårene på afp.no eller nav.no.

Hvis du er medlem av en innskuddspensjonsordning gjennom jobben, får du utbetalt alderspensjon fra denne i tillegg til det du får fra NAV (folketrygden).

Du kan starte utbetalingen av innskuddspensjon fra 62 år. Den må utbetales over minst ti år og minst til du er 77 år. Du kan velge lenger utbetalingstid om du vil. Du kan jobbe ubegrenset selv om du får utbetaling fra en innskuddspensjon.

Du er medlem hos KLP hvis arbeidsgiveren din har pensjonsordning hos oss. Du kan enten ha offentlig tjenestepensjon eller innskuddspensjon. Noen medlemmer har også foretakspensjon, men dette er ikke lenger et produkt vi selger.

Undersøk med arbeidsgiveren din hvilken pensjonsordning du har eller logg deg inn på Min Side for å sjekke. Er du medlem kan du også se pensjonsopptjeningen din på Min Side.

På Min Side vil du finne oversikt over ditt medlemskap i KLP. Her vil du også kunne beregne din fremtidige pensjon. 

Det er arbeidsgiver som melder sine ansatte inn og ut av pensjonsordningen. Dersom noe er uriktig, må du be din arbeidsgiver om å korrigere dette. 

Har du vært medlem i KLP eller en annen offentlig tjenestepensjonsordning tidligere, kan du ha rett på alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.

Men du må ha jobbet minimum 3 år i det offentlige.Les mer om dette her.

IPS er en skattemessig gunstig form for pensjonssparing.

Du får trukket fra innskuddene i din alminnelige inntekt i ligningen (skattesats 22% i 2019). Pensjonskapitalen er fritatt for formuesskatt. Fremtidige pensjonsutbetalinger vil bli beskattet som alminnelig inntekt, dvs med lavere skattesats enn personinntekt.

Du låser sparepengene til pensjonsformål. Du kan først begynne å ta ut pengene fra fylte 62 år. Det er kun unntak ved uførhet. Utbetalingen må vare i minimum ti år og kan tidligst stoppe når du er 80 år. En annen ulempe er at du ikke får skjermingsfradrag.

Ja, men man bør ikke sette inn mer enn 40.000 kr i året i IPS-ordninger totalt hos alle tilbydere. Du får ikke fradrag i alminnelig inntekt eller formuesskatt for beløpet som overstiger grensen, og du risikerer å betale inntektsskatt av beløpet når pensjonen utbetales. Beløpsgrensen på 40.000 i året gjelder samlet for innbetalinger etter ny og gammel IPS-ordning.

40.000 kr i året. Det er ikke noe tak på hvor mye man plassere totalt hos flere tilbydere, men man bør ikke sette inn mer enn 40.000 kr i året. Du får ikke fradrag i alminnelig inntekt eller formuesskatt for beløpet som overstiger grensen, og du risikerer å betale inntektsskatt av beløpet når pensjonen utbetales. Beløpsgrensen på 40.000 i året gjelder samlet for innbetalinger etter ny og gammel IPS-ordning.

Man bør ikke sette inn mer enn 40.000 kr i året. Du får ikke fradrag i alminnelig inntekt eller formuesskatt for beløpet som overstiger grensen, og du risikerer å betale inntektsskatt av beløpet når pensjonen utbetales. Beløpsgrensen på 40.000 i året gjelder samlet for innbetalinger etter ny og gammel IPS-ordning.

Ja. Pensjonskapitalen kan flyttes til andre tilbydere. Våre generelle vilkår for IPS i KLP og myndighetsreglene for IPS inneholder nærmere opplysninger om hvordan flytting foretas.

Ja, du kan spare til du blir 75 år uavhengig av om du har startet utbetalinger eller ikke.

Beløpsgrensen er økt til 40.000 kr i året. Beskatningen er nå gunstigere. Innbetalinger gir fradrag i alminnelig inntekt og utbetalinger skattlegges som alminnelig inntekt. I den gamle IPS-ordningen er det ikke symmetri i skattesatsene ved inn- og utbetalinger. Utbetalinger blir beskattet som personinntekt, dvs. med en høyere skattesats enn alminnelig inntekt. Beløpsgrensen på 40.000 kr i året gjelder samlet for innbetalinger etter ny og gammel IPS-ordning.

Nei. Skattereglene er ulike for de to ordningene, og myndighetene har uttalt at midler fra den gamle ordningen ikke kan flyttes inn i den nye ordningen.

IPS i KLP tilbys av KLP Kapitalforvaltning AS.

Du kan åpne en IPS-konto på klp.no. Du kan velge mellom fire spareprofiler (fond). Minsteinnskuddet er 3000 kr ved enkeltbeløp. Når månedlig sparing blir mulig i januar, vil minste månedlig beløp være 500 kr.

Totalt 0,4% av saldo på pensjonskapitalen årlig. Kostnaden er den samme uansett hvilken spareprofil (fond) man velger. Forvaltningshonoraret, i fondet som pensjonskapitalen plasseres i, og administrasjonsgebyr inngår i kostnaden.

Du kan velge mellom fire spareprofiler (fond); KLP Framtid, KLP Lang Horisont, KLP Kort Horisont og KLP Nåtid. Vi kaller fondene for spareprofiler fordi de er fond som investerer i et bredt utvalg av andre KLP-fond.

Ja, du kan ha månedlig sparing fra 10. januar 2018. Minste månedlige sparebeløp vil være 500 kr.

Nei, kun en IPS-konto per person. Et par kan ha hver sin konto og spare inntil 40.000 kr hver per år.

Nei. Maksimalt sparebeløp i IPS-ordningen er 40.000 kr i året. Beløpsgrensen på 40.000 kr i året gjelder samlet for innbetalinger etter ny IPS-ordning og eventuell gammel IPS-ordning hos annen leverandør.

Nei, du må selge deg ut av aksjesparekontoen til en vanlig bankkonto (ikke ASK-bankkonto). Deretter kan du bestille IPS med trekk fra den samme bankkontoen. Du betaler ikke skatt om du kun tar ut deler av det opprinnelige innskuddet fra aksjesparekontoen. Det er først når du tar ut gevinst at du må betale skatt.

Alle fondene våre følger KLPs etiske retningslinjer. Dette innebærer blant annet at vi gjør de samme ekskluderinger som Statens Pensjonsfond Utland. Du kan lese mer om det her.

Du skal hvert år få en kontoutskrift som gir opplysninger om årets innskudd, årets avkastning før og etter at kostnadene er trukket fra, årets kostnader og årets utvikling i alderspensjonskapital. I tillegg vil du finne oppdatert informasjon om din IPS-konto under "Pensjon" på "Min Side".

IPS-kontoene blir ikke berørt av en eventuell konkurs i KLP Kapitalforvaltning AS. Pensjonskapitalen til den enkelte kunde er skilt fra KLP Kapitalforvaltning AS sine midler. Kapitalen oppbevares på separate VPS-kontoer i den enkelte kundes navn.

Ja, du kan bytte, men er begrenset til en spareprofil av gangen.

Nei, du kan kun ha en spareprofil (fond) om gangen. Du kan bytte mellom spareprofilene (fondene) våre, men da må du bytte alt som står på kontoen.

Vi tilbyr nå fire spareprofiler (fond) med ulik risiko (fra 100% til 0% aksjeandel). Du kan bytte mellom disse når du selv ønsker det. Når du har få år igjen til uttak av pensjon vil vi gi deg veiledning om hva du kan gjøre for å redusere risikoen i din IPS-sparing.

Du kan tidligst starte uttak av oppspart IPS fra du er 62 år og senest fra du er 75 år. Om vi får skriftlig beskjed om det, kan utbetalingen starte senere enn 75 år eller ikke bli utbetalt i det hele tatt (inngår da i arveoppgjøret).

Alderspensjon skal utbetales i et fastsatt antall år fra uttak av pensjon og minst til fylte 80 år, og ikke mindre enn 10 år.

Det er et unntak fra dette om du ikke har spart nok til å få minst 20% av folketrygdens grunnbeløp (G) årlig. Da vil utbetalingstiden bli satt ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 20% av G.

Dersom du har spart mindre enn 20% av G vil kapitalen bli utbetalt i en engangssum (G utgjør 96.883 fra mai 2018, 20% av G er 19.376).

Utbetalinger fra IPS skal beskattes som alminnelig inntekt. KLP trekker ikke denne skatten for deg. Du kan derfor risikere å få restskatt.

For å unngå dette kan du:

Sette av 22 % av IPS-utbetalingene dine hver måned.
Betal innen 31. mai neste år. Da slipper du rente på restskatten.
Bruk kontonummer og KID-nummer fra Skattemeldingen, som du finner på Altinn.

Hva skal du betale?

Har du ikke gjort endringer i skattemeldingen, finner du beløpet du skylder på siste side.
Har du gjort endringer i skattemeldingen som kan påvirke sluttresultatet, kan du bruke skatteberegningsprogrammet for å regne ut beløpet.

Dersom du har betalt inn for mye restskatt, vil du godtgjøres renter ved tilbakebetaling.

IPS og utbetalt beløp

IPS blir utbetalt uten at det blir trukket skatt. Derfor kan utbetalingen være høyere enn det som er vist i beregninger av IPS-utbetalingen på Min side. Grunnen til det, er at vi er pålagt å trekke fra skatten i beregninger som viser forventet utbetaling av IPS.

IPS og skattemelding

Utbetalt IPS blir rapportert til Skatteetaten og skal komme automatisk på Skattemeldingen. Vi anbefaler likevel at du sjekker skattemeldingen mot årsoppgaven du får fra oss.

Dersom du dør og det er mer kapital igjen på din IPS-konto, vil det utbetales til dine etterlatte. Hvem som får utbetalingene følger arveloven.

Det utbetales først en årlig barnepensjon på 1G i året til barnet fyller 21 år.

Dersom du ikke har barn eller har en sparebeholdning som er større enn det som kreves for å utbetale barnepensjon, vil ektefelle, samboer eller registrert partner få utbetalt resterende som pensjon over 10 år etter din død. Utbetalingene forutsetter at det er nok oppspart kapital.

Dersom du ikke har barn, ektefelle, samboer eller registrert partner, utbetales kapitalen som et engangsbeløp og blir fordelt mellom arvinger etter reglene i arveloven og testamente.

Hvis du har rett til uføreytelser fra folketrygden (arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd), kan du starte utbetaling av oppspart kapital i samsvar med den uføregraden Folketrygden setter. Det utbetales så lenge du har kapital i beholdningen og rett til uføreytelse fra Folketrygden. Utbetalingen blir beskattet som alminnelig inntekt.

Ønske om tidlig utbetaling sender du i vårt kontaktskjema (velg Individuell Pensjonssparing - IPS). Vi vil deretter sende deg et skjema for oversendelse av uførevedtak/samtykke til behandling av personopplysninger. Du fyller ut disse dokumentene, og returnerer det sammen med uførevedtaket fra NAV ved å laste opp alt i det samme kontaktskjemaet.
Alternativt kan du returnere og sende alt per post til: KLP Kapitalforvaltning AS, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo.

Det er viktig at du gir oss beskjed om endringer i uføregraden eller vedtak fra Folketrygden som påvirker retten du har til utbetaling av IPS. Dette gjør du ved å kontakte oss i kontaktskjemaet.

Ja. IPS-utbetalinger tas med som pensjonsinntekt når egenandel for sykehjemsplass beregnes.

Vi har taushetsplikt, og du kan derfor ikke få innsynsrett i transaksjoner på kontoen før dødstidspunktet. 

Avdødes kontoer skal avsluttes i løpet av skiftebehandlingen, og normalt innen seks måneder. Hva vi trenger av dokumentasjon før vi kan avslutte avdødes kontoer og kundeforhold kommer an på hvem som har tatt på seg ansvaret for boet.

For ektefelle i uskiftet bo: 

 • Kopi av uskifteattesten
 • Kopi av legitimasjon
 • Underskrevet begjæring om avslutning av kundeforhold

Når en arving/testamentfullbyrder har påtatt seg ansvaret for boet: 

 • Kopi av skifteattesten 
 • Kopi av legitimasjon
 • Underskrevet begjæring om avslutning av kundeforhold

Når flere arvinger har påtatt seg ansvaret for boet: 

 • Kopi av skifteattesten 
 • Kopi av legitimasjon til alle ansvarlige 
 • Underskrevet begjæring om avslutning av kundeforholdet (denne må undertegnes av alle) 

Når en ansvalig har fått fullmakt:

 • Kopi av skifteattesten 
 • Kopi av fullmakter fra de andre
 • Kopi av legitimasjon til alle ansvarlige 
 • Undertegnet begjæring om avslutning av kundeforhold (undertegnes av fullmektig) 

Dokumentasjonen kan sendes til oss som vedlegg via kontaktskjema eller per post til adresse: 

KLP Banken
Postboks 400 Sentrum 
0103 Oslo

For å få opplysninger om hva avdødes saldo på konti og lån etter dødstidspunktet trenger vi følgende:

 • Kopi av formuesfullmakt*
 • Kopi av legitimasjonen din
 • Signert brev om innsyn

*Arvinger kan kontakte tingretten for å få formuesfullmakt. 

 • Avdødes engasjement blir sperret for uttak, dette gjelder også for personer som har hatt disposisjonsrett til kontoen
 • Nettbank, eFakturaer og AvtaleGiroer blir slettet
 • Bankkort sperres
 • Kontoen er fortsatt åpen for innbetalinger frem til den blir avsluttet

Utgifter til begravelse kan belastes konto før skifteattest foreligger. Da trenger vi original faktura for begravelsen.

Andre utgifter kan vi betale fra avdødes konto når ansvarlig for boet har signert på giroen og det er dekning på kontoen. Vi trenger også dokumentasjon på hvem som er ansvarlig for boet.

Ofte skyldes dette at det ikke er dekning på kontoen som er valgt som belastningskonto eller at beløpsgrensen for AvtaleGiroen er overskredet. Du kan sjekke beløpsgrensen for dine AvtaleGiroer i nettbanken ved å velge "Meny" og "Betalingsavtaler".

Nei. Dersom du har eFaktura må du godkjenne fakturaen i nettbanken før den trekkes fra kontoen.

Du kan både endre og slette en AvtaleGiro i nettbanken. Da velger du "Meny" og "Betalingsavtaler" og velger den aktuelle avtalen du ønsker å gjøre endringer på.

Dersom du ønsker å gjøre endringer på en eFaktura kan du gjøre dette i nettbanken. Velg "Meny" og "Betalingsavtaler", finn avtalen du ønsker å endre eller stoppe.

eFaktura følger fødselsnummeret ditt, slik at eFakturaene du har vil automatisk dukke opp i de bankene du har tilgang til. Du trenger derfor ikke gjøre noe med dine eFakturaer ved bytte av bank.

Hvis du skal bytte bank kan du fylle ut bankbytteskjema i nettbanken. Da vil AvtaleGiroene du har knyttet til kontoene i gammel bank overføres til KLP. Du finner bankbytteskjema i nettbanken ved å velge "Bytte bank" i menyen.

Har du en AvtaleGiro i en annen bank som du ønsker å opprette på en konto i KLP må du først slette AvtaleGiroen for så å legge den opp på nytt i nettbanken. Dette gjør du ved å velge "Ny eFaktura eller Avtalegiro" i menyen.

Ja. Flere betalingsmottakere tilbyr en kombinasjonsløsning med eFaktura og AvtaleGiro samtidig. Fakturaen vil da belastes kontoen din automatisk – og du har i tillegg muligheten til å se fakturadetaljene i nettbanken.

Hovedforskjellen er at du med eFaktura får fakturaen direkte inn i nettbanken og du må godkjenne fakturaen. Du unngår dermed papirfaktura og har muligheten til å kontrollere fakturaen før du godkjenner og betaler den.

AvtaleGiro trekkes automatisk fra kontoen din, uten at du trenger å godkjenne den først. Du slipper å huske på forfallsdatoer og unngår purringer. Enkelte betalingsmottakere sendes også ut en faktura med spesifikasjoner for hva som trekkes i posten.

Hvis du har en kodebrikke fra oss, kan denne være med eller uten BankID.

En kodebrikke uten BankID kan kun benyttes til innlogging på KLP sine nettsider. Dersom du har kodebrikke med BankID kan denne benyttes på alle nettsteder som tilbyr BankID som identifiseringsmetode.

Kodebrikken ser helt lik ut uavhengig av om den har BankID eller ikke.

Vil du vite mer om BankID finner du mer informasjon på bankid.no

Kontakt banken som har utstedt din BankID for å få denne sperret.

Du må være bankkunde i KLP med kodebrikke. I tillegg må du være legitimert med gyldig norsk pass. Har du ikke norsk pass, må du i tillegg sende oss dokumentasjon som viser det norske fødselsnummeret ditt. Er dette på plass kan du enkelt aktiverer BankID i nettbanken ved å velge "Meny" og "BankID".

For å kunne bestille BankID må du:

 • ha norsk fødsels- og personnummer
 • ha fylt 15 år
 • være legitimert med gyldig norsk pass. Har du ikke norsk pass, må du i tillegg sende oss dokumentasjon som viser det norske fødselsnummeret ditt
 • ha en kodebrikke fra KLP Banken (BankID blir knyttet til din kodebrikke)

BankID er din personlige legitimasjon og signatur på nett. Bruk av BankID er juridisk bindende, og er derfor godkjent til sikker identifisering og signering av dokumenter på nett, på lik linje med fysisk legitimasjon og signatur med penn.

Du kan finne oversikt over aktive BankID avtaler i nettbanken ved å velge "Meny" og "BankID".

Hvis du er bankkunde og ikke har kodebrikke i dag kontakter du vårt kundesenter enten via nettbanken, kontaktskjema eller per telefon 55 54 85 00, så vil vi veilede deg videre.

Ta kontakt med kundesenteret vårt på telefon 55 54 85 00 for å få tilsendt nytt engangspassord.

Du kan bruke BankID til:

 • Innlogging i nettbanken
 • Innlogging på offentlige nettsteder som for eksempel Altinn.no, Nav.no og Skatteetaten.no
 • Signering av betalinger på internett
 • Signering av avtaledokumenter

bankid.no finner du oversikt over brukersteder som tilbyr bruk av BankID.

Dersom du ikke har kodebrikke fra oss i dag, kan du kontakte vårt kundesenter per telefon 55 54 85 00, så bestiller vi en kodebrikke for deg.

Vi tar ingen gebyrer for bruk av BankID på mobil, men enkelte teleleverandører tar betalt for å bruke BankID på mobil. Sjekk gjeldende prisliste for teleoperatøren din for å finne ut om det gjelder deg.

BankID på mobil er en enkel og sikker elektronisk legitimasjon som er knyttet til mobiltelefon din og SIM-kortet ditt. Med BankID på mobil kan du identifisere deg og signere – uten å bruke kodebrikke.

Hvis du mister mobiltelefonen din må du sperre den og din BankID på mobil. Dette kan du gjøre på følgende måter:

 • Ring mobiloperatør og be de sperre telefonen og BankID
 • BankIDen kan du sperre selv i nettbanken
 • Ring oss på 55 54 85 00, så hjelper vi deg. Vi har åpent 24 timer i døgnet

For å kunne bestille BankID på mobil må du ha en kodebrikke fra oss, ha fylt 15 år, ha norsk fødselsnummer og være legitimert med gyldig norsk pass. I tillegg må du ha en mobiltelefon og SIM-kort som støtter BankID på mobil.

Her kan du sjekke om din mobil og abonnement støtter BankID på mobil

Du kan fint bytte mobiltelefon. BankID på mobil er knyttet til SIM-kortet ditt, og ikke mobiltelefonen. Dersom du får nytt SIM-kort må du slette avtalen i nettbanken og bestille BankID på mobil på nytt.

Selv om du kun ønsker å bruke BankID på mobil, må du likevel ta vare på kodebrikken din. Dersom noe skulle skje med BankIDen din, for eksempel du glemmer passordet ditt eller du får nytt SIM-kort må du bruke kodebrikken for å logge inn i nettbanken og bestille BankID på mobil på nytt. Dessuten er det fortsatt nettsteder som ikke tilbyr identifisering med BankID på mobil.

Du bestiller BankID på mobil i nettbanken ved å velge "Meny" og "BankID". Følg deretter bestillingsdialogen.

Du bestiller bankkort i nettbanken. Det er kun mulig å bestille bankkort tilknyttet en brukskonto. Er du ikke kunde i banken i dag, må du først registrere deg som bankkunde.

Da må du sperre bankkortet umiddelbart. Kontakt oss per telefon 55 54 85 00. Ringer du fra utlandet er nummeret +47 55 54 85 00.

Har du blitt svindlet finner du informasjon om dine reklamasjonsrettigheter her.

Nei, det er ikke mulig å endre PIN-koden din. Du vil få samme PIN-kode dersom du bestiller flere bankkort eller kredittkort.

Ja, du kan betale med Vipps med bankkort fra KLP. I Vipps-appen legger du selv inn hvilket bankkort du ønsker å betale med.

Det er beløpsgrenser i kortet, dette er en kontroll som skal redusere muligheten for misbruk av kort.

Beløpsgrenser Norge:
- Minibank 9900 kroner per 7 dag
- Betalingsterminal: 300.000 kroner per transaksjon og per 3 dager

Beløpsgrenser i utlandet:
- Minibank: 15.000 kroner per 4 dager
- Betalingsterminal: 300.000 kroner per transaksjon og per 3 dager

Kortet fornyes automatisk før utløpsdato. Dersom du for eksempel har mistet eller ødelagt bankkortet kan du bestille et nytt i nettbanken ved å velge "Meny", "Mine kort" og velg det aktuelle kortet som skal erstattes med nytt.

Hvis bankkortet ditt ikke fungerer i utlandet kan det være at du har lagt inn regionsperre for den regionen du befinner deg i. Du kan gjøre endringer på disse innstillingene i mobil- og nettbanken.

For medlemmer i KLP er det ingen årsgebyr for bankkortet. Er du ikke medlem i KLP er årsgebyret på 250 kroner.

Normalt får du kortet i posten innen syv dager fra du bestilte bankkortet i nettbanken.

Dersom du har funnet ukjente transaksjoner på kortet ditt må du sperre kortet ditt umiddelbart. Du kan sperre kortet i mobil- og nettbanken eller ved å kontakte oss per telefon 55 54 85 00. Du må også sende inn egenerklæringsskjema. Vi må ha mottatt dette skjemaet senest tre måneder etter transaksjonen fant sted.

Du kan bestille disponentkort i nettbanken på følgende måte:
1. Trykk på "Bestill bankkort" i nettbankmenyen
2. Velg kontoen du ønsker å bestille disponent kort på
3. Under kontoeier endrer du navnet til disponentens navn
4. Bekreft kontoavtale

Bankkortet kommer per post etter ca. en uke. Disponenten må selv aktivere kortet og hente ut PIN-koden under "Mine kort" i sin nettbank.

Dersom du ønsker å avslutte bankkortet ditt kan du gjøre dette i nettbanken ved å velge "Meny" og "Mine kort". Dersom kontoen også skal avsluttes må du sende oss en melding om dette i nettbanken.

Du vil automatisk få tilsendt nytt bankkort i posten ca. en måned før utløpsdato. Når du har mottatt det nye bankkortet ditt kan du makulere og kaste det gamle.

Foresatte disponerer kontoen i nettbanken sin.

Barnet kan få tilgang til nettbanken fra fylte 13 år. Dersom barnet allerede har bankkort fra oss fra før fylte 13 år, må foresatte ta kontakt med oss for å bestille kodebrikke til nettbanken. Er barnet allerede 13 år får barnet kodebrikke når kundeforholdet opprettes.

Nettbank er en fin måte for barnet å lære seg å bruke penger fornuftig og samtidig holde oversikten over forbruket sitt.

Når barnet er under 13 år: Barnet må spørre sine foresatte som disponerer kontoen om å sjekke dette i nettbank/mobilbank. Det er også mulig å sjekke saldo i alle norske minibanker.

Når barnet er fylt 13 år og har nettbanktilgang: Da kan barnet sjekke saldo i nettbank eller mobilbank. Les mer om hvordan mobilbanken aktiveres.

Vi har av sikkerhetsmessige årsaker valgt å ikke ha bilde og fødselsnummer på bankkortet. Dette betyr at barnet ikke kan bruke bankkortet som legitimasjon.

Barn fra 10-12 år: PIN-koden blir sendt til barnet per post noen dager etter bankkortet kommer. Dersom barnet glemmer PIN-koden må foresatte sende melding til oss i nettbanken og be om å få en ny PIN-kode tilsendt.

Ungdom fra 13-17 år: PIN-koden hentes ut i nettbanken.

Er bankkortet kommet på avveie eller blitt frastjålet må kortet sperres umiddelbart. Kontakt oss på telefon 55 54 85 00 (+ 47 55 54 85 00 fra utlandet).

Dersom barnet er under 13 år kan det ikke brukes til å handle på internett.

Er barnet 13 år og eldre kan foresatte bestemme om barnet skal kunne bruke bankkortet til å handle på internett. Foresatte må da sende melding til oss i nettbanken der de bekrefter at kortet skal kunne brukes til netthandel.

Ja, kontoen blir opprettet i barnets navn. Foresatte disponerer kontoen i nettbanken. Er barnet over 13 år kan barnet få kodebrikke og nettbanktilgang.

Barn og ungdom fra 10-17 år kan opprette konto med bankkort. Foresatte må sende inn søknad om dette. 

Mer informasjon og fremgangsmåte for å opprette barne- og ungdomskonto

Dersom det er en betaling du ikke kjenner til kontakter du vårt kundesenter per telefon 55 54 85 00 slik at vi kan sjekke dette opp for deg.

Gjelder det en eller flere transaksjoner tilknyttet bankkortet ditt? Da fyller du ut egenerklæringsskjema. Vi må ha mottatt dette skjemaet senest 3 måneder etter transaksjonen har funnet sted.

Når du legger inn en betaling kan du krysse av for at du ønsker kvittering. Dersom du allerede har betalt og ønsker å bestille dette i etterkant velger du "Meny" og "Utførte betalinger". Finn betalingen du ønsker kvittering på, trykk på forstørrelsesglasset bak den aktuelle betalingen og trykk på "Bestill oblat". Du får da tilsendt kvittering med oblat per post i løpet av noen dager.

Da må du påføre kontonummeret i KLP Banken pengene skal settes inn på, signere og sende den originale Giro utbetalingen til oss per post til adresse:

KLP Banken
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

Du må signere på baksiden av bankremissen og skrive inn kontonummeret som pengene skal settes inn på og sende den originale bankremissen til oss per post til adresse:

KLP Banken
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

Du må signere på baksiden av valutasjekken og skrive inn kontonummeret som pengene skal settes inn på og sende den originale valutasjekken til oss per post til adresse:

KLP Banken
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

Det kan være diverse årsaker til at en betaling er stoppet. De vanligste årsakene er at det mangler dekning på kontoen det tidspunktet betalingen skal ut av konto eller at beløpsgrensen for betaling i nettbanken er nådd. Du kan administrere beløpsgrensen for betaling i nettbanken ved å velge "Meny" og "Betalingsinnstillinger"

Har du AvtaleGiro kan det være at maksbeløpet for avtalen er lavere enn beløpet som skal trekkes. Da må beløpsgrensen for AvtaleGiro-avtalen økes før betalingen kan belastes kontoen din. Du kan deretter reaktivere betalingen i forfallsregisteret.

Ja. Telebanken kan du bruke til å sjekke saldo på kontoen, overføre penger, betale regninger og få opplysninger om siste transaksjoner på kontoen din.

Slik oppretter du telebank i nettbanken:

 1. Logg deg inn i nettbanken og send oss en melding der inne om at du ønsker å opprette telebank. Du vil så motta en bekreftelse fra oss.
 2. Når du har mottatt bekreftelse fra oss kan du hente ut telebankkode i nettbanken. Du finner telebankkoden ved å velge "Meny" og "Telebankkode" under menyvalget "Tjenester".

Du er nå klar til å ta i bruk telebanken!

Telefonnummeret til telebanken er: 21 49 22 55

Overføring mellom egne kontoer skjer umiddelbart.

I nettbanken kan du søke opp utførte betalinger i dokumentarkivet. Velg "Meny" og "Dokumentarkiv". Er det en tidligere eFaktura du leter etter finner du denne ved å velge "eFaktura arkiv" i menyen.

I nettbanken velger du "Meny" og "Betalingsinnstillinger". Her kan du endre beløpsgrensene for betaling i nettbanken.

Du finner oversikt over dette i nettbanken ved å velge "Meny" og "Betalingsavtaler".

Du kan opprette fast overføring mellom egne kontoer i KLP. Da velger du "Meny" og "Betalingsavtaler" og fanen "Faste overføringer". Dersom du ønsker å opprette en fast betaling til en konto i en annen bank velger du fanen "Faste betalinger".

Det betyr at beløpet er trukket fra kontoen din, men detaljene om transaksjonen vises først når bokføringen skjer. Normalt er dette neste virkedag. Har du brukt bankkortet ditt kan dette ta noe lengre tid.

Våre oppgjørsider: 
Belastning av konto hverdager klokken: 00:00, 10:00, 11:30 og 13:50 (Tidspunktene er omentrentlige). 

Har begge konto i KLP Banken vil pengene komme inn på konto med en gang. 

Alternativt kan du velge å bruke "Straksbetaling" når du betaler i mobilbanken og nettbanken. Da vil mottaker få pengene inn på konto umiddelbart, uavhengig av bank. Les mer om straksbetaling


Skal du betale til utlandet tar betalingen lengre tid. Les mer om betaling til utlandet

Avsender trenger følgende informasjon fra deg:

IBAN-nummeret på kontoen pengene skal inn på. Eksempel på hvordan et IBAN-nummer ser ut: NO49 8317 9999 999. Du finner IBAN-nummeret ditt i nettbanken ved å velge "Kontodetaljer" under den kontoen pengene skal inn på.

BIC/SWIFT-koden, bankens navn og adresse:

BIC/SWIFT-koden for å motta betaling i EURO fra Europa/EØS (SEPA): KLPKNO21. Adresse: KLP Banken, Postboks 400 sentrum, 0103 Oslo, Norway

BIC/SWIFT-koden for å for å motta andre type betalinger, i andre valutasorter enn EURO, både innenfor og utenfor EØS området: DNBBANOKK. Adresse: DNB, 0021 Oslo, Norway

Kontoeiers navn og adresse

Du finner IBAN-nummeret ditt i nettbanken ved å velge "Detaljer" under den aktuelle kontoen. I tillegg finner du IBAN-nummeret ditt på kontoutskriften.

BIC/SWIFT for å motta betaling i EURO fra Europa/EØS (SEPA): KLPKNO21

BIC/SWIFT for å motta andre type betalinger, i andre valutasorter enn EURO, både innenfor og utenfor EØS området: DNBANOKK

Når du legger inn en betaling til utlandet i nettbanken vil du kunne beregne kurs. Det er viktig å påpeke at dette kun er en estimert kurs og ikke nødvendigvis den du får. Endelig kurs blir fastsatt når betalingen utføres hos underleverandør. Vi kan av denne grunn ikke gi deg en eksakt kurs for akkurat din betaling.

Den endelige kursen finner du etter betalingen er utført i nettbanken ved å velge "Meny" og "Utførte betalinger".

Da vil betalingen komme i retur og ofte være redusert. Det vil pålegges kompletteringskostnader ved mangelfulle oppdrag, for eksempel ved å legge inn betaling uten BIC/SWIFT-kode eller bankkode. I tillegg kan det medføre omkostninger fra utførende bank i utlandet. Husk derfor å alltid sjekke at du har lagt inn korrekt informasjon når du legger inn betaling til utlandet.

Ved betaling til utlandet må BIC/SWIFT til mottakerbank oppgis. BIC/SWIFT-koden identifiserer hvilken bank pengene skal til og er på åtte eller elleve tegn. De første seks er alltid bokstaver. Du finner normalt BIC/SWIFT-koden på fakturaen eller ved å kontakte betalingsmottakers bank.

IBAN er et internasjonalt format for kontonummer. Du kan finne IBAN-nummeret ditt i nettbanken ved å velge "Detaljer" for den aktuelle kontoen. Dersom du skal betale til en konto i utlandet må du be betalingsmottaker om IBAN-nummeret.

SEPA (Single Euro Payments Area) er et resultat av et samarbeid mellom primært EU-kommisjonen og den Europeiske Sentralbanken med formål å skape et felles europeisk betalingsmarked).

For at betalingen skal gå som en SEPA-betaling må betalingen være i EURO og mottakerbank må være medlem av SEPA-samarbeidet. I tillegg må det benyttes IBAN nummer og BIC/SWIFT-kode.

Det er også viktig at du velger at omkostningene skal deles. Fordelen med å benytte SEPA-betaling er at denne formen både er raskere og rimeligere.

Bankkode består av tall og brukes til å identifisere mottakers bank i "nationale clearing systemer". Bankkode skal IKKE fylles inn når IBAN benyttes. Til USA må du registrere FW – Routing Number/ABA (eksempel: FW999999999)

Skal du betale en faktura må du velge den valutasorten den er fakturert med. Hovedregelen er at du skal velge valutaen i mottakerlandet. Skal du overføre til land innen Europa velger du EURO.

Du finner oversikt over hva det koster å sende penger til utlandet i prislisten

Vi har laget en stegvis guide som tar deg gjennom stegene for å flytte kundeforholdet ditt.

Alle kan bli bankkunde i KLP. Er du medlem i KLP får du de beste betingelsene vi kan tilby. For å kunne bli bankkunde i KLP må du:

 • Ha norsk fødselsnummer
 • Ha norsk folkeregistrert adresse

Les mer om å bli bankkunde og bytte bank

Barn og ungdom fra 10-17 år kan opprette kontoer og bankkort. Les mer om hvordan dette opprettes

Du må informere arbeidsgiver om nytt kontonummer for utbetaling av lønn. Dette gjør du enkelt ved å sende arbeidsgiver en e-post. Ta gjerne en titt på vår stegvise guide til bytte av bank

Ja, det kan du. Det er mulig å ha noe av kundeforholdet ditt hos oss og noe i andre banker.

Det tar inntil 10 dager fra du sender inn bankbytteskjema til kontoene er overført til oss.

Nei. Vi er en selvbetjent nettbank. Det betyr at du som kunde kan administrere kundeforholdet ditt selv i mobil- og nettbank.

Vi er også tilgjengelige på e-post dersom det skulle være noe. I tillegg kan du nå oss hele døgnet på telefon 55 54 85 00.

Når du har opprettet de kontoene du ønsker kan du sende inn bankbytteskjema. Du finner bankbytteskjema i nettbanken ved å velge "Meny" og "Bytte bank". Husk at dersom du skal flytte hele kundeforholdet ditt bør du ha bestilt kodebrikke fra oss først. Dette da kodebrikken du har i tidligere bank blir avsluttet når du stenger alle kontoene dine der.

Det kommer an på om du ønsker å søke om lån til å kjøpe ny bolig eller ønsker å øke eller flytte boliglånet ditt. Ta gjerne en titt på oversiktssiden over alle våre boliglån, og finn lånet som passer ditt behov. Søknaden sender du inn elektronisk, og du må legge ved siste lønnsslipp og skattemelding i søknaden.

Det er flere faktorer som avgjør om og hvor mye du kan få låne. Vi gjør en totalvurdering av disse faktorene:

 • Hvor mye egenkapital du har, dersom du skal kjøpe ny bolig
 • Betalingsevnen din
 • Livssituasjonen din
 • Markedsverdien på boligen din, dersom du eier i dag

Vi forholder oss til Finanstilsynets retningslinjer for god utlånspraksis.

Det er normalt fast skattbar inntekt fra arbeidsgiver som legges til grunn ved vurdering av betjeningsevne.

Dersom du har eksisterende studielån, billån, båtlån, forbrukslån, kredittkortgjeld eller annen gjeld, vil dette påvirke hvor mye vi kan tilby i boliglån.

Vi har en lånekalkulator du kan bruke for sjekke hvor mye lånet vil koste i måneden.

Lån i KLP Banken krever sikkerhet i fast eiendom i Norge. Det er ikke mulig å benytte eiendom i utlandet som sikkerhet.

Selveiet bolig
Har du en selveiet bolig kan vi i utgangspunktet gi lån inntil 75 prosent av boligens markedsverdi. For medlemmer i KLP kan vi også vurdere å gi lån inntil 85 prosent av boligens markedsverdi. Da gjør vi en ekstra vurdering av sikkerhet, betjeningsevne og betjeningsvilje.

Borettslag- eller aksjeleilighet
Har du borettslags- eller aksjeleilighet kan vi i utgangspunktet gi lån inntil 75 prosent av brutto markedsverdi, fratrukket fellesgjeld. For medlemmer i KLP kan vi vurdere å gi lån inntil 85 prosent av markedsverdi fratrukket fellesgjeld, da gjør vi en ekstra vurdering av sikkerhet og betjeningsevne.

Hytte / Fritidsbolig
På Hytte/fritidsbolig innvilger vi lån på inntil 75 prosent av markedsverdi. Les mer om lån til fritidsbolig og hytte

KLP Banken er en ren nettbank og tilbyr primært lån til boligformål og fritidsbolig/hytte.

Ubebygde tomter
Vi tilbyr dessverre ikke byggelån eller lån mot sikkerhet i ubebygd tomt. Vi anbefaler derfor å søke om byggelån i en lokal bank. Når boligen er ferdigstilt kan du søke om å flytte boliglånet til oss.

Landbrukseiendom
Har du konsesjonspliktig landbrukseiendom på over 100 mål, kan vi dessverre ikke tilby lån. Vi anbefaler deg i tilfelle å kontakte Landkreditt. Har du landbrukseiendom på under 100 mål kan vi vurdere å gi lån på inntil 75 prosent av dokumentert markedsverdi. Inntekten din må da være basert på lønnsforhold, og ikke driftsinntekter.

Næringseiendom
Vi tilbyr kun lån til boligformål, og kan derfor ikke tilby lån til næringseiendom.

Hvis du ønsker å binde renten på boliglånet ditt finner du fremgangsmåte her

Ja, det er mulig å søke om avdragsfri periode på boliglånet. Det betyr at du kun betaler renter og ikke avdrag. Dette forutsetter at lånet ditt ligger innenfor 60 prosent av boligens verdi. Du søker om avdragsfrihet ved å sende oss en melding inne i nettbanken med informasjon om hvor lenge du ønsker avdragsfrihet. Du kan søke om opp til 5 år. Vi svarer deg i nettbanken innen 24 timer.

Dersom du har valgt boliglån med flytende rente har du muligheten til å legge inn ekstra avdrag på lånet når du måtte ønske det, uten ekstra kostnader. Dette gjør du enkelt ved å foreta en innbetaling fra en konto inn på lånekontonummeret ditt. Lånekontonummeret finner du i nettbanken.

Du kan finne mer informasjon om brukskonto og hvordan denne opprettes på vår brukskontoside

Du finner kontonummeret ditt på oversiktssiden i nettbanken. Dersom du har bankkort finner du også kontonummeret ditt på baksiden av bankkortet.

Dette gjør du i nettbanken ved å velge "Legg til disponent til konto" i menyen. Husk at disponent på konto også må være bankkunde i KLP. 

Dette gjør du inne i nettbanken ved å velge "Mine kontoer" og "Kontoinnstillinger" under kontoen du ønsker å endre navn på.

Du finner IBAN-nummeret ditt i nettbanken ved å velge "Meny", "Mine kontoer" og "Detaljer" under den aktuelle kontoen. Du kan også finne IBAN-nummeret ditt på kontoutskriften din.

Du kan opprette opp til ni brukskontoer.

Nei, vi tilbyr ikke kontokreditt. Vi tilbyr kredittkort med inntil 45 dagers betalingsutsettelse. Les mer om kredittkort.

Dersom du ønsker å avslutte en konto må du sende oss en melding om dette via nettbankens "Skriv til oss".

Nei, vi tilbyr ikke depositumkonto.

Nei. Uansett om du har valgt å benytte BSU-kontoen til boligformål eller brutt kontrakten, har du ikke mulighet til å opprette en ny.

Du får skattefradrag for 20 prosent av beløpet du har spart inneværende år. Dersom du sparer det maksimale årlige beløpet på 25.000 kroner, kan du få 5000 kroner i skattefradrag.

NB: For å få skattefradraget må du ha høy nok inntekt, slik at du betaler nok skatt til å trekke BSU-fradraget. Vi melder inn beløpet du har spart til skatteetaten, som regner ut hvor mye du har krav på i BSU-fradrag basert på hvor mye du har tjent. Se mer informasjon om BSU og skattefradrag på skatteetaten.no

Ja. Beløpet du har satt inn på BSU-kontoen din inneværende år har du muligheten til å ta ut. I nettbanken kan du selv overføre beløpet/deler av beløpet du har satt inn inneværende år til en annen konto. 

Dersom du ønsker å bruke BSU-kontoen til boligkjøp eller nedbetaling av boliglån må du også sende oss en melding om dette i nettbanken. I denne meldingen må du bekrefte at beløpet skal benyttes til boligkjøp. I tillegg må du opplyse om hvilket kontonummer innestående skal overføres til.

NB! Dersom du velger å avslutte din BSU-konto vil du aldri kunne opprette en ny i ettertid.

Det året du fyller 34 år har du ikke lenger mulighet til å sette inn penger på BSU-kontoen din og kontoen får rente tilsvarende sparekonto ordinær. Selve kontoen kan du beholde hos oss så lenge du ønsker. 

Nei. Vi tilbyr kun BSU-konto. Et alternativ er sparekonto. Les mer om sparekonto

Ja. Det er mulig å opprette BSU-konto for barn fra de er fylt 13 år. Til informasjon fraråder Skatteetaten å åpne BSU-konto til barn under 17 år. Dette da barnet må ha skattbar inntekt for å kunne dra nytte av skattefradraget.

Les mer om hvordan du kan opprette BSU-konto for barna dine

Normalt tar det inntil 10 dager fra du har signert BSU dokumentene til kontoen er flyttet over til oss.

Pengene du har spart er forbeholdt boligkjøp eller nedbetaling av boliglån, bortsett fra beløpet du har spart inneværende år. Dersom du skal kjøpe bolig eller nedbetale på boliglånet ditt sender du oss en melding om dette i nettbanken. Vi trenger da disse opplysningene fra deg:

 • Informasjon om du skal kjøpe ny bolig eller nedbetale på boliglånet ditt
 • Hvilket kontonummer/lånenummer og hvilken bank beløpet skal overføres til

Budrunder er spennende og ofte hektiske. Kanskje opplever du å tape mange, men til slutt vil du sitte igjen med drømmeboligen.

Skriv navn og telefonnummer til saksbehandleren din i budskjemaet, så vil megler kontakte oss for å kontrollere at du har finansieringen i orden. Ikke vis frem finansieringsbeviset til megler. Det er greit å holde for seg selv hvor langt du kan strekke deg i budrunden.

Det er viktig at du holder deg innenfor de gitte rammene som er oppgitt i finansieringsbeviset du har fått.

Hos oss kan du bare ta opp lån sammen med ektefelle, samboer eller partner. Eksempelvis kan ikke søsken eller venner ta opp lån sammen.

Det er flere faktorer som avgjør om og hvor mye du kan få låne. Vi gjør en totalvurdering av disse faktorene:

 • Hvor mye egenkapital du har, dersom du skal kjøpe ny bolig
 • Betalingsevnen din
 • Livssituasjonen din
 • Markedsverdien på boligen din, dersom du eier i dag

Vi forholder oss til Finanstilsynets retningslinjer for god utlånspraksis.

Det er normalt fast skattbar inntekt fra arbeidsgiver som legges til grunn ved vurdering av betjeningsevne.

Dersom du har eksisterende studielån, billån, båtlån, forbrukslån, kredittkortgjeld eller annen gjeld, vil dette påvirke hvor mye vi kan tilby i boliglån.

Vi har en lånekalkulator du kan bruke for sjekke hvor mye lånet vil koste i måneden.

Når du har vunnet budrunden vil megler avtale tid med deg og selger for å signere kjøpekontrakt. Etter dette møtet sender du kjøpekontrakten til oss. Vi vil deretter sende deg lånedokumenter som må signeres og returneres til oss.

De fleste har ikke muligheten til å kjøpe bolig uten å låne penger, og det er ikke mulig å låne mer enn 85 prosent av boligens markedsverdi. Det er derfor viktig å spare, og det kan du gjøre på flere måter.

Er du under 34 år er BSU en god måte å spare til egenkapital på. Du kan spare inntil 25 000 kroner i året, og opp til 300.000 kroner totalt. Det er mye bedre rente enn på BSU-kontoen enn på en vanlig sparekonto, og du kan få opp til 20 prosent skattefradrag på beløpet du sparer hvert år.

Det er også mulig å spare i fond - som kan gi god avkastning på sparepengene. I dette tilfelle bør man ha flere års horisont på sparingen, da en slik sparetype er mer utsatt for økonomiske svingninger.

Nei, det er ikke mulig. Med en fastrenteavtale må du forholde deg til en fast nedbetalingsplan, og det er ikke mulig å ta ut og sette inn penger på lånet. Fleksilån gir deg muligheten til å selv styre innbetaling på lånet, og du kan ta ut av kredittrammen når du måtte ønske.

Du kan enkelt overføre penger fra fleksilånskontoen din til andre kontoer i nettbanken.

I nettbanken finner du kontonummeret til fleksilånet ditt. Dersom du ønsker å betale inn på lånet, er det dette kontonummeret du betaler inn til.

Vi anbefaler at du minimum betaler rentekostnadene hver måned. Det kan derfor være lurt å opprette en fast månedlig betaling for å dekke disse kostnadene.

Nei, det er kun mulig å ha fleksilån med sikkerhet i primærboligen din.

Med kontaktløs betaling (tæpping) på bank- og kredittkort kan du betale kun ved å holde kortet inntil betalingsterminalen. I tillegg slipper du å taste inn PIN-koden din for små beløp under 400 kroner. Les mer om kontaktløs betaling.

Kontaktløs betaling blir mer og mer populært, og flere brukersteder tilbyr nå kontaktløs betaling. I tiden fremover vil alle betalingsterminaler gradvis skiftes ut for å støtte kontaktløs betaling.

Se etter symbolet for kontaktløs betaling: 

Da må du sperre kortet ditt umiddelbart. Kontakt oss på telefon 55 54 85 00, tastevalg 1 – 3 – 1. Ringer du fra utlandet et nummeret +47 55 54 85 00. Dersom du har blitt svindlet finner du informasjon om dine reklamasjonsrettigheter her.

Dersom kortet ditt har symbolet for kontaktløsbetaling (ligner på et WiFi symbol) kan du betale kontaktløst.

Bankkort og kredittkort med kontaktløs betaling er like sikkert som alle andre kort med chip og PIN-kode. Det er en grense på 400 kroner per transaksjon uten at du må taste inn PIN-koden din. Som en ekstra sikkerhet vil du av og til, når beløpet er under 400 kroner, bli bedt om å taste inn PIN-koden din – selv om du betaler kontaktløst.

Ja. Gratis reise- og avbestillingsforsikring inkludert i KLP kredittkort. Mer informasjon om reise- og avbestillingsforsikringen

Du aktiverer kredittkortet i nettbanken ved å velge "Meny", "Mine kort" og "Aktiver" under kredittkortet.

For å søke om KLP kredittkort må ha fylt 18 år, være medlem i KLP, ha norsk fødselsnummer og norsk folkeregistrert adresse. Dersom du har betalingsanmerkninger vil du ikke kunne få KLP kredittkort. Vi vil ta en helhetlig vurdering av din økonomi når du søker om kredittkort.

Da kan du kontakte oss per telefon 55 54 85 00 (hverdager mellom klokken 08:00 og 16:00) eller sende oss en melding i nettbanken. Dersom du ønsker å øke kredittgrensen din vil vi forta en vurdering på dette.

Du finner PIN-koden din i nettbanken ved å velge "Meny", "Mine kort" og "Hent PIN".

Nei, det er ikke mulig å endre PIN-koden tilknyttet kredittkortet. 

Det er beløpsgrenser i kortet, dette er en kontroll som skal redusere muligheten for misbruk av kort.

Beløpsgrenser Norge:
- Minibank 9900 kroner per 7 dag
- Betalingsterminal: 300.000 kroner per transaksjon og per 3 dager

Beløpsgrenser i utlandet:
- Minibank: 15.000 kroner per 4 dager
- Betalingsterminal: 300.000 kroner per transaksjon og per 3 dager

Du får tilsendt faktura en gang i måneden. Du kan når som helst betale inn ekstra på kredittkortet dersom du ønsker det. Minimumsbeløpet for innbetaling per måned er 3 prosent av benyttet kreditt, eller minimum 300 kroner.

Ja, det kan du gjøre i nettbanken. Dette gjør du ved å velge "Betal" i nettbanken.

Du oppretter eFaktura i nettbanken. eFakturareferansen finner du i nettbanken under "Meny" og "Mine kort". eFaktura oppretter du ved å velge "Meny" og "Ny eFaktura eller Avtalegiro".

Da kan du sende oss en melding i nettbanken om at du ønsker å endre forfallsdato. Du kan velge mellom forfallsdato den 5., 15. eller 25. i måneden.

Antall dager betalingsutsettelse vil variere basert på når i måneden varekjøpet ble foretatt. For å få 45 dagers rentefri betalingsutsettelse på varekjøp må kjøpet være gjort dagen etter at faktura er blitt produsert. Fakturaen har alltid forfall 14 dager etter produksjonsdato.

Eksempel: Har du forfallsdato 25. hver måned, vil din faktura produseres 11. hver måned. For å få 45 rentefrie dager på et kjøp, må kjøpet bli gjort dagen etter fakturaen produseres, altså 12. i måneden. Bruker du kortet dagen før faktura produseres, oppnår du 15 rentefrie dager.

Du finner oversikt over våre priser og gebyrer i vår prisliste

Dersom du har valgt boliglån med flytende rente har du muligheten til å legge inn ekstra avdrag på lånet når du måtte ønske det, uten ekstra kostnader. Dette gjør du enkelt ved å foreta en innbetaling fra en konto inn på lånekontonummeret ditt. Lånekontonummeret finner du i nettbanken. Innbetalingen bør registreres noen dager etter du har forfallsdato på lånet ditt.

Ja, det er mulig å søke om avdragsfri periode på boliglånet. Det betyr at du kun betaler renter og ikke avdrag. Dette forutsetter at lånet ditt ligger innenfor 60 prosent av boligens verdi. Du søker om avdragsfrihet ved å sende oss en melding inne i nettbanken med informasjon om hvor lenge du ønsker avdragsfrihet. Du kan søke om opp til 5 år. Vi svarer deg i nettbanken innen 24 timer.

Du finner nedbetalingsplanen i nettbanken ved å velge "Meny" og "Mine lån". Deretter trykker du på lånet ditt og velger "Nedbetalingsplan".

Send oss en melding i nettbanken med informasjon om hvilken konto du ønsker som belastningskonto, så endrer vi dette for deg. Husk at belastningskontoen må være en konto i KLP Banken.

Du finner renten i nettbanken ved å velge "Detaljer" under lånet ditt.

Send oss en melding i nettbanken om hva du ønsker som forfallsdato på lånet, så endrer vi det for deg. Du vil da kunne se oppdatert nedbetalingsplan i nettbanken.

Det er som regel tre mulige utfall:

Hvis dere bestemmer dere for at boligen skal selges
Da må boligen være solgt og det må foreligge en undertegnet kjøpekontrakt og en avtale mellom partene om fordeling av egenkapitalen. Når dette er på plass kan dere søke om finansieringsbevis for kjøp av ny bolig.

Hvis dere bestemmer dere for at du skal beholde boligen
Da må du søke om å kjøpe ut den andre parten og få overta boliglånet selv. Dette gjør du ved å sende inn søknad om finansieringsbevis.

Hvis dere bestemmer dere for at du skal kjøpes ut av boligen
Da må den andre parten søke om å kjøpe deg ut og få overta boliglånet selv. Når dette er på plass kan du søke om finansieringbevis for kjøp av ny bolig.

Du finner årsoppgaven i postkassen din i nettbanken.

Har du boliglån med flytende rente kan du innfri lånet nå du selv måtte ønske. Da kan du enten sende en melding i nettbanken eller kontakte vårt kundesenter per telefon 55 54 85 00 for å få opplyst nøyaktig beløp for den aktuelle datoen du ønsker å innfri lånet.

Har du et fastrentelån du ønsker å innfri må du kontakte vårt kundesenter per telefon 55 54 85 00, da det må gjøres en kursberegning (over- eller underkurs)

Det tar normalt ca. to uker fra du søker om Seniorlån til lånet er utbetalt på kontoen din.

Du beholder Seniorlånet så lenge du bor i boligen. Lånet skal først tilbakebetales ved permanent flytting til sykehjem eller død.

Dersom du kommer på sykehjem, må lånet gjøres opp innen 12 måneder etter fraflytting. Det er du som avgjør om boligen skal selges eller overdras til arvingene. Hvis du har inngått avtalen sammen med din ektefelle/samboer, og han/hun ønsker å bo hjemme løper avtalen om Seniorlån som før.

Ja. Nøyaktig hvor mye avhenger av rentenivå, levetid og boligprisstigning. Løsøre, annen eiendom og eventuelle andre verdier vil gå til arvingene i sin helhet.

Ja, men det er viktig at det inngås avtaler med øvrige familie som sikrer at den etterlatte kan bli boende.

Dette gjelder for ektefelle og samboere:

 • Ektefeller uten barn/med felles barn: Ingen særkilte avtaler
 • Ektefeller med særkullsbarn: Samtykke til uskifte
 • Samboere uten barn: Gjensidig testamente
 • Samboere med felles barn: Ingen særkilte avtaler
 • Samboere med særkullsbarn: Egen uskifteavtale

Dersom du har flytteplaner bør du vente med å inngå avtale om Seniorlån. Skulle du derimot bytte bolig etter å ha inngått avtale om Seniorlån, kan avtalen overføres til ny bolig, forutsatt at dette er godkjent av oss.

Vi garanterer deg en livsvarig borett og derfor er renten høyere enn på ordinære boliglån. Hvis boligens verdi blir lavere enn lånet ved forfall, er det vi som må dekke tapet. Det du betaler ekstra i renter er dermed forsikringspremien vi tar for å kunne gi deg:

 • Muligheten til faste månedlige og skattefrie utbetalinger ut året låntaker fyller 95 år
 • Garanti for at du, eller lengstlevende ektefelle, kan bo i boligen så lenge dere ønsker det eller er i stand til det
 • En garanti som gjelder selv om boligprisene skulle synke og dersom boligrenten stiger

Ja, det er selvsagt mulig å betale renter og gjøre andre innbetalinger dersom du ønsker det. Dette gjøres ved å betale direkte inn på lånets kontonummer som du finner i nettbanken.

Rentene godskrives kontoen din årlig, per 31.12. Du kan alltid sjekke opptjente renter i nettbanken ved å velge "Detaljer" under kontoen.

Dersom du ønsker å avslutte en konto må du sende oss en melding om dette via nettbankens "Skriv til oss". Vi trenger denne informasjonen fra deg:

 • Kontonummer på kontoen som skal avsluttes
 • Kontonummer på konto innestående og eventuelle opptjente renter skal overføres til

Ja, vi er medlem av Bankenes Sikringsfond og dekker innskudd inntil 2 millioner kroner, inklusive opptjente renter.

Du finner full oversikt over sparekontoen din i nettbanken. Logg inn på Min Side og velg "Nettbank" . Her kan du velge "Detaljer" for den aktuelle kontoen og få opp informasjon om rentesats og hvor mye du har opptjent i renter i år.

Opptjente renter godskrives kontoen din årlig, per 31.12.

Du kan opprette opp til ni sparekontoer.

Dette gjør du inne i nettbanken ved å velge "Kontoinnstillinger" under kontoen du ønsker å endre navn på.

Du finner kontonummeret ditt på oversiktssiden i nettbanken.

Nei, vi tilbyr kun sparekonto med flytende rente.

Nei, det er ikke krav til minsteinnskudd. Renten gjelder fra første krone.

Du finner oversikt over gjeldene renter og priser i vår prisliste.

Sparekonto barn opprettes i barnets navn. Det er kun barnets foresatte som kan bestille kontoen.

Det er seks gebyrfrie uttak i året. Dersom det blir foretatt uttak utover dette vil 2% av uttaksbeløpet bli trukket fra saldo. Fjorårets rentesaldo er gebyrfritt.

Dersom du har veihjelp dekket av forsikringen din, så ligger veihjelpsbeviset i forsikringsbeviset ditt. Du finner det ved å logge inn på Min Side

Ved kjøring utenfor de nordiske land, bør en ha med grønt kort. Grønt kort er et internasjonalt forsikringsbevis som bekrefter at du har ansvarforsikring på bilen. Ta kontakt via vårt kontaktskjema eller ved å ringe 55 54 85 00.

Som ny kunde hos oss og kjøper forsikring vil du bli tilsendt en e-post der du enkelt kan opprette Avtalegiro eller eFaktura. Du vil også ha mulighet til å opprette Avtalegiro på Min Side.

Hvis du allerede er kunde og ønsker å endre til Avtalegiro eller eFaktura gjør du dette direkte i nettbanken din. 

Får du problemer med dette, anbefaler vi deg å ta kontakt med banken din.

Trekk via Avtalegiro gjennomføres automatisk i nettbanken hver måned uten termingebyr. Kopi av faktura finner du på Min Side.

Fakturaen finnes bare i nettbanken og den må godkjennes før hver betalingsfrist.

Ja, hvis du velger Avtalegiro kan du betale hver måned og uten gebyrer. 
Ønsker du å endre antall betalinger per år, ta kontakt med oss via kontaktskjema eller ring oss på telefon 55 54 85 00.

Du må ta kontakt med oss for å endre dato for betaling av dine forsikringer. Send oss en melding og oppgi hvilken dato du ønsker via kontaktskjema eller ring oss på telefon 55 54 85 00.

Ja, du må betale fakturaen. Bilforsikringen vil automatisk opphøre når vi mottar melding fra Statens Vegvesen om at bilen er solgt. Vi vil betale tilbake det du har betalt for mye innen 30 dager.

Hvis du skal endre forsikringene dine kan du enkelt gjøre dette ved å gå inn på Min Side
Du kan også skrive hva du ønsker å endre via vårt kontaktskjema eller ringe oss på telefon 55 54 85 00.

Hvis du har flyttet må du huske å registrere ny adresse på Min Side. Hvis du har hus-/innboforsikring er det viktig at du bestiller forsikring på ny adresse, samtidig som du sier opp forsikringen på den gamle adressen.

For å si opp forsikringen kan du gi oss beskjed ved å benytte deg av kontakskjema eller ringe oss på telefon 55 54 85 00.

Hvis du har flyttet og ikke lenger trenger forsikring på gammel adresse, må du logge deg inn og gi beskjed på Min Side. Du kan gi oss beskjed ved å benytte deg av kontakskjema eller ringe oss på telefon 55 54 85 00.

Du må deretter bestille en ny forsikring på ny adresse. Dette kan du enkelt gjøre på våre nettsider eller ved å ringe oss på 55 54 85 00.

Forsikring på kjøretøy er påbudt. Du kan derfor ikke si opp forsikring på kjøretøy uten at kjøretøyet er registrert solgt. Her kan du levere salgsmelding til Statens Vegvesen. Når kjøretøyet er registrert solgt hos Statens Vegvesen, vil vi automatisk si opp forsikringen på kjøretøyet. Du trenger derfor ikke å gi oss beskjed om dette.

Forsikring av kjøretøy er påbudt. Du kan derfor ikke si opp forsikring på kjøretøy uten at kjøretøyet er registrert avregistrert hos Statens Vegvesen. Her finner du informasjon om hvordan du gjør dette. Når kjøretøyet er registrert avregistrert hos Statens Vegvesen, vil vi automatisk si opp forsikringen på kjøretøyet. Du trenger derfor ikke å gi oss beskjed om dette.

Forsikring på kjøretøy er påbudt. Du kan derfor ikke si opp forsikring på kjøretøy uten at kjøretøyet er registrert vraket hos Statens Vegvesen. Du kan lese mer om hvordan dette gjøres her. Når kjøretøyet er registrert vraket hos Statens Vegvesen, vil vi automatisk si opp forsikringen på kjøretøyet. Du trenger derfor ikke å gi oss beskjed om dette.

Forsikring av kjøretøy er påbudt. Du kan derfor ikke si opp forsikring på kjøretøy uten at kjøretøyet er registrert stjålet hos Statens Vegvesen. Du må derfor politianmelde tyveriet til politiet. Politiet vil deretter gi beskjed til Statens Vegvesen om at kjøretøyet er stjålet. Når kjøretøyet er registrert stjålet hos Statens Vegvesen, vil vi automatisk si opp forsikringen på kjøretøyet. Du trenger derfor ikke å gi oss beskjed om dette.

Reiseforsikringen i KLP er en helårs reiseforsikring som ikke bare gjelder på ferieturen til utlandet, men også når du eksempelvis skal en tur på butikken eller til og fra jobb. Dersom du ønsker å si opp reiseforsikringen kan du gjøre dette fra neste hovedforfall på avtalen din.

Kjøretøy med ansvarsforsikring kan sies opp når de er registrert solgt, avregistrert, vraket eller stjålet, hos Statens Vegvesen. 

Resieforsikring kan sies opp fra neste hovedforfall.

Alle andre forsikringer kan sies opp fra den datoen du ønsker. Gi oss beskjed via vårt kontakskjema eller ved å ringe 55 54 85 00.

Du kan enkelt finne prisen på forsikringene du er interessert i ved å benytte våre prisberegnere. Her kan du også bestille forsikringer. Sjekk pris og kjøp forsikringer.

Du kan også ringe oss på 55 54 85 00 mellom kl. 08-16, eller ta kontakt via kontaktskjema.

Vi tar oss av alt det praktiske med eventuell overflytting fra ditt forrige forsikringsselskap, og sier opp de samme forsikringene som du bestiller hos oss. Når du har sendt inn og bekreftet bestillingen, tar vi forbehold om å kunne sjekke enkelte registre. Dersom alt er i orden, får du en e-post der forsikringsavtalen din er vedlagt. Fra det tidspunktet har du gyldige forsikringer i KLP. Du får bekreftelse på e-post innen 24 timer på virkedager.


Når man bytter forsikringsselskap, gjelder 1 måneds oppsigelsestid. Det betyr at startdato må settes minst 1 måned frem i tid. Unntaket er dersom du har hovedforfall før denne datoen. Hovedforfall er den datoen forsikringsavtalen din fornyes for et helt år, og er ikke det samme som månedlig forfall på regningen din. Er du i tvil om når hovedforfallet ditt er, anbefaler vi å bestille 1 måned frem i tid.

Når vi snakker om bonus i forbindelse med bilforsikring, mener vi en premiering for skadefri kjøring. Jo lengre du kjører uten å ha skade som vil gi bonustap, jo høyere bonus vil du få. Bonusordningen gjør at du betaler mindre for bilforsikringen når du ikke har hatt skader de siste årene. Du kan lese mer om bonusordningen her.

Første gang du kjøper deg bil, gis det en startbonus på 20 prosent. Ved kjøp av bil nummer to kan man få lik bonus som første bil, men maks 50 prosent. Du står fritt til å bytte bonus mellom bilene dine.

Du kan lese mer om bonus her.

Det er kun mulig å overføre bonus mellom ektefeller og samboere. Bonus kan ikke overføres til barn. 

Du kan lese mer om bonus her.

Bonustapet avhenger av hvor høy bonus du hadde da skaden inntraff. Generelt kan man si at du med 70 prosent bonus eller mindre taper 10 prosent ved skade. Dersom du har hatt 75 prosent bonus i seks år eller mer, taper du ikke bonus ved skade.

Du mister ikke bonus ved brann-/tyveri- og glasskader, samt ved redning (veihjelp) og ved påkjørsel av dyr. 

Du kan lese mer om bonus her.

Hvis du har behov for assistanse, ring KLP Veihjelp på 22 03 20 70 og velg "veihjelp".

Dersom du velger å bruke andre redningsselskap enn KLP Veihjelp, blir fakturaen sendt direkte til deg, og du må betale den selv. Deretter kan du søke utlegget refundert av KLP. 

Kasko maks:

 • Ingen egenandel.
 • Assistanse på hjemmeadresse

Kasko og delkasko:

 • Egenandelen er kr 500,-
 • Ingen assistanse på hjemmeadresse

Skade på bilrute er dekket hvis du har delkasko, kasko eller kasko maks. Logg inn på Min Side dersom du er i tvil om hva slags dekning du har på din bil.

Trenger du å reparere eller skifte bilrute?
Ta kontakt med en av våre samarbeidspartnere, Riis Bilglass på telefon 987 09 009 eller Hurtigruta Carglass på 987 09 500, for timebestilling. Du trenger ikke å kontakte KLP i forkant.

Hva er egenandelen?

 • når ruten må skiftes er det en egenandel på kr 2 000.
 • ved reparasjon av ruten er det ingen egenandel.

Hva skjer med bonusen?
Skade på bilrute medfører ikke bonustap.

Logg inn på Min Side når som helst for å melde en skade eller et tyveri.

Her vil du bli bedt om å fylle ut informasjon om hendelsen. Ha gjerne dokumenter du ønsker å sende til oss klart når du fyller ut skjemaet. Du kan også laste opp disse på Min Side eller sende dem til oss i ettertid. Du kan også kontakte oss på telefon 55 54 85 00.

Hvis du har kasko eller kasko maks dekker forsikringen din:

 • skader du får på bilen ved kollisjon og utforkjøring
 • leiebil mens bilen står inne til reparasjon
 • skader ved hærverk, feilfylling av drivstoff eller skade som oppstår på bilen mens bilen står parkert

Hva er egenandelen?
I din forsikringsavtale på Min Side kan du se se hvilken sum du selv valgte som egenandel da du kjøpte forsikringen.

Hva skjer med bonusen?
Skader på bil medfører endring i bonus.

Det er kun kasko maks som dekker maskinskade.

Hva dekker forsikringen?
Maskinskade på motor, girkasse, samt drivverk til kjøretøyets framdrift ved brudd eller brekkasje som skjer tilfeldig og plutselig. Dette dekkes inntil bilen er 8 år fra 1.gangsregistrering og forutsetter at alle serviceintervaller er fulgt.

Hva er egenandelen?
Det gjøres fradrag i erstatningen når kjøretøyet er 2 år eller eldre.

Fradraget beregnes ut i fra hvor langt bilen har kjørt på skadedagen.

Inntil 30 000 km:           0 %
Inntil 60 000 km:          10 % minimum kr 5 000
Inntil 90 000 km:          20 % minimum kr 5 000
Inntil 120 000 km:         30 % minimum kr 5 000
Inntil 150 000 km:         50 % minimum kr 5 000
Over 150 000 km:         80 % minimum kr 5 000

Hva skjer med bonusen?
Skader under maskinskadedekningen medfører ikke bonustap.

Har du kasko eller kasko maks vil du kunne disponere en leiebil når egen bil står inne til reparasjon etter en skade som dekkes av din forsikring. Om du har bilen din inne til reparasjon for andre ting enn det forsikringen dekker, vil ikke forsikringen dekke leiebilen.

Hvordan får jeg tak i leiebil?
Har du mottatt et skadenummer fra oss, kan du kontakte vår avtalepartner Hertz bilutleie på telefon 03700 for bestilling av leiebil.

Hvor lenge disponerer jeg leiebilen?
Kasko:              inntil 15 dager
Kasko Maks:    inntil 30 dager

Ønsker du ikke eller har du ikke behov for leiebil?
Vi dekker kr 250 i døgnet i de dager bilen står inne til reparasjon, begrenset til 15 dager ved kasko og 30 dager ved kasko maks.

Tyveri er dekket under Delkasko, Kasko og Kasko Maks.

Tyveriforsikringen dekker skader på kjøretøyet ved tyveri eller forsøk på tyveri. Hærverk er også dekket når det er åpenbart at det er gjort forsøk på å stjele kjøretøyet eller deler av denne.

Delkasko                          

 • Ekstra dekk og felger.
 • Lovlig fastmontert ekstrautstyr med inntil kr 10.000.

Kasko

 • Ekstra dekk og felger.
 • Lovlig fastmontert ekstrautstyr med inntil kr 10.000.
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i kjøretøyet.
 • Løsøre med inntil kr 5.000.

Kasko Maks

 • Ekstra dekk og felger.
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i kjøretøyet.
 • Lovlig fastmontert ekstrautstyr med inntil kr 20.000.
 • Løsøre med inntil kr 10.000.

Hva er egenandelen?
Hvis det kan dokumenteres at FG-godkjent alarm var i bruk, reduseres egenandelen med kr 5.000.

Hva skjer med bonusen?
Skader under tyveriforsikringen medfører ikke bonustap.

Hva dekker forsikringen?
Skader ved brann, lynnedslag og eksplosjon er dekket under både delkasko, kasko og kasko maks.

Hva er egenandelen?
Du må betale en egenandel dersom du vil at skaden skal dekkes av oss. Se i din forsikringsavtale på Min Side for å se hvilken sum du selv valgte som egenandel når du kjøpte forsikringen.

Hva skjer med bonusen?
Skader under brannforsikring medfører ikke bonustap.

Ja, hvis du logger deg inn på Min Side  og går inn på husforsikringen din så finner du et skjema som må fylles ut og sendes i retur til oss.  Hvis det ikke er oppdaget feil eller mangler, vil vi gi rabatt for gjennomført el-kontroll.

1. Foreta nødvendige strakstiltak:

 • Steng stoppekran hvis nødvendig
 • Bestill rørlegger for reparasjon av påvist brudd på rør
 • Forsøk å lede vannet bort fra bygningen dersom vannet kommer utenfra
 • Foreta midlertidig tetting av tak/vegg dersom vannet kommer utenfra
 • Tørk opp vann
 • Flytt løse gjenstander til tørt område

2. Ved store vannmengder, ring brannvesenet for hjelp til pumping av vann.

3. Meld skaden til oss.

Dersom rørdeler blir skiftet før takstmann har hatt befaring på stedet, må de skiftede delene oppbevares slik at du kan vise dem til forsikringsselskapet.

 1. Ring brannvesenet om nødvendig
 2. Meld fra om brannen til politiet
 3. Meld skaden til oss
 1. Sikre bygningen ved skade på vindu eller dør, ved for eksempel å kontakte glass- eller låsmester.
 2. Anmeld forholdet til politiet
 3. Dokumenter skader på bygningen med bilder
 4. Meld skaden til oss

KLP formidler denne forsikringen for Norsk Hussoppforsikring. All saksbehandling og eventuell taksering i forbindelse med disse skadene blir foretatt av dem.

Vi ber deg derfor melde slike skader direkte til dem på telefon 22 28 31 50, eller ved å sende e-post til skade@hussoppen.no. Mer informasjon finnes også på deres hjemmeside hussoppen.no.

Ved andre typer skader, meld skaden til oss.

Slike skader dekkes bare dersom du har kjøpt en utvidet forsikring, Hus Maks.

Dette dekkes ikke:
Vi dekker ikke reparasjon av taket eller veggen for å få dette/denne tett, men vi dekker den innvendige følgeskaden.

For eksempel: Det er skader i himling og nedover veggene i en stue på grunn av utett tak. Forsikringen dekker ikke reparasjon av taket, men reparasjon av himlingen og veggene i stua.

Følgeskader av håndverker- og entreprenørfeil utført siste ti årene dekkes kun dersom det er tegnet en utvidet forsikring, Hus Maks.

For at skaden skal dekkes, må den ha inntruffet plutselig og uforutsett og gjelder følgende hendelser:

 • tele, setninger, jordtrykk eller sviktende fundamentering
 • materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje
 • sviktende drenering

Dette dekkes ikke:
Vi dekker ikke reparasjon av selve feilen som håndverker gjorde, men kun følgeskadene av denne.

For eksempel: Entreprenør har ikke fundamentert grunnmur godt nok. Dette resulterer i at huset blir skjevt. Forsikringen dekker da ikke ny fundamentering/grunnmur, men de øvrige skadene på huset som har oppstått på grunn av dette.

Forsikringen dekker skader som er påført bygningen av rotter eller mus.

Dette dekkes ikke:

 • søk etter hvordan rottene/musene kom inn i bygningen
 • tetting av bygningen
 • skadedyrbekjempelse uten at bygningen er skadet
 • kostnader til nødvendige forbedringer, som for eksempel sikring mot at dyrene tar seg inn i bygningen igjen

Ja, ved skader på bygning vil du alltid bli belastet for avtalt egenandel. I forsikringsavtalen din på Min side kan du se hvilken sum du valgte som egenandel da du kjøpte forsikringen. 

Vilkårene beskriver når og hvor mye som eventuelt skal trekkes i aldersfradrag ved ulike type skader. 

Ved skade på bygning trekkes enten aldersfradrag eller egenandel. Aldersfradrag trekkes dersom dette overstiger egenandelen.

Tommelfingerregelen er at ting man normalt ikke tar med seg når man flytter fra en bolig, er å anse som bygning.

I tillegg til selve bygningen omfattes:

 • Fastmontert utstyr som er vanlig for bygningens formål.
 • Integrerte komfyrer, steketopper, kjøleskap og oppvaskmaskiner.
 • Utvendige ledninger med tilknyttet utstyr - herunder oljetank og varmekabler - fram til brønn, spredeledning eller offentlig ledning.
 • Hageanlegg, samt gjerde, flaggstang, svømmebasseng, boblebad eller badestamp, parabolantenne, solcellepanel og vindgenerator.
 • Trebrygge er omfattet med brann- og naturskadedekning når dette er avtalt og det fremgår av forsikringsbeviset.

Når et hus er fullverdiforsikret vil forsikringen dekke kostnaden ved å bygge tilsvarende eller vesentlig tilsvarende hus etter en skade.

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Lyn, torden og ekstremnedbør anses ikke som naturskade.

Lovfestet egenandel ved naturskade er kr 8.000.

Når en gjenstand er forsikret på førsterisiko, er erstatningen begrenset til forsikringssummen oppgitt i forsikringsavtalen din.

Hvis du har gjenstander som er forsikret på førsterisiko, kan du se hvilken sum du valgte da du kjøpte forsikringen i forsikringsavtalen din på Min Side.

Erstatningen kan bli redusert eller falle bort dersom skaden skyldes grov uaktsomhet fra din side eller brudd på sikkerhetsforskrift i vilkårene. Det kan også skje hvis det er påvist svak konstruksjon ved naturskade.

Dette gjelder også ved svik, eller hvis skaden skyldes en handling eller unnlatelse fra din ektefelle eller samboer.

Jeg har hatt en vannskade?

1. Foreta nødvendige strakstiltak:

 • Steng stoppekran hvis nødvendig
 • Bestill rørlegger for reparasjon av påvist brudd på rør
 • Forsøk å lede vannet bort fra bygningen dersom vannet kommer utenfra
 • Foreta midlertidig tetting av tak/vegg dersom vannet kommer utenfra
 • Tørk opp vann
 • Flytt løse gjenstander til tørt område

2. Ved store vannmengder, ring brannvesenet for hjelp til pumping av vann.

3. Meld skaden til oss

Dersom rørdeler blir skiftet før takstmann har hatt befaring på stedet, må de skiftede delene oppbevares slik at du kan vise dem til forsikringsselskapet.

Jeg har hatt en brannskade?

 1. Ring brannvesenet om nødvendig
 2. Meld fra om brannen til politiet
 3. Meld skaden til oss

Jeg har hatt et innbrudd?

 1. Sikre bygningen ved skade på vindu eller dør, ved for eksempel å kontakte glass- eller låsmester.
 2. Anmelde forholdet til politiet
 3. Dokumenter skader på bygningen med bilder
 4. Meld skaden til oss

Ved andre typer skader, meld skaden til oss.

Tommelfingerregelen er at ting man normalt tar med seg når man flytter fra en bolig er å anse som innbo.

Dette gjelder ting man har hjemme som privatperson som møbler, klær, bilder, verdigjenstander, tv. Noen har også næringsløsøre hjemme, og dette er omfattet med begrenset sum.

Egenproduserte varer i uregistrert hobby- eller husflidsvirksomhet dekkes med inntil kr 50.000,-, mens yrkesløsøre, for eksempel en snekkers eget verktøy, dekkes med inntil kr 100.000,-.

Ja, ved skader på innbo vil du alltid bli belastet for avtalt egenandel.

I forsikringsavtalen din på Min Side ser du hvilken sum du selv valgte som egenandel da du kjøpte forsikringen.

Barn som bor hjemme, og barn som bor utenfor hjemmet under utdanning og militærtjeneste, er dekket av forsikringen.

Dersom barnet har meldt adresseendring til folkeregisteret, dekkes han/hun ikke av innboforsikringen.

Ja, tyveri av sykkel er dekket. Sykkel dekkes inntil den summen som står i forsikringsavtalen din. Den finner du på Min Side.

Vilkårene beskriver når og hvor mye som eventuelt skal trekkes i aldersfradrag ved ulike type skader. Se fullstendige vilkår for innboforsikringen din.

Har du fått skader på innbo, vil det bli trukket både aldersfradrag og egenandel.

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Lyn, torden og ekstremnedbør anses ikke som naturskade.

Lovfestet egenandel ved naturskade er 8.000 kroner.

Når en gjenstand er forsikret på førsterisiko, er erstatningen begrenset til den forsikringssummen som er oppgitt i forsikringsavtalen din.

Hvis du har gjenstander som er forsikret på førsterisiko, kan du se hvilken sum du valgte da du kjøpte forsikringen i forsikringsavtalen din på Min Side.

Nei, KLP Skadeforsikring har ingen kollektive innboforsikringer. Ta kontakt med ditt fagforbund for å finne ut hvilket forsikringsselskap du er forsikret i.

Erstatningen kan bli redusert eller falle bort dersom skaden skyldes grov uaktsomhet fra din side eller brudd på sikkerhetsforskrift i vilkårene. Det kan også skje hvis det er påvist svak konstruksjon ved naturskade.

Dette gjelder også ved svik, eller hvis skaden skyldes en handling eller unnlatelse fra din ektefelle eller samboer.

For å kjøpe livsforsikringer må du være 60 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd i de siste fem årene. Når du kjøper forsikringen må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din. Denne vil være vårt grunnlag for å bestemme om du kan forsikres, hva forsikringen dekker og hvor mye den koster.

Dersom du har forsørgeransvar, bør du minimum ha en livsforsikring som tilsvarer din del av husstandens gjeld. Har du bare deg selv å tenke på trenger du ikke livsforsikring. De aller fleste ansatt i offentlig sektor omfattes av en kollektiv gruppelivsordning som gir utbetaling til etterlatte på 10G (frem til fylte 51 år, og trappes ned ned til 5G ved fylte 60 år).

Forsikringen utbetales ved dødsfall etter ulykke eller sykdom. Unntakene er imidlertid dødsfall i krig og selvdrap som skjer i løpet av første året etter at forsikringen er kjøpt.

Nei, dersom du ikke har forsørgeransvar trenger du ikke livsforsikring. Uføreforsikring er mye viktigere for deg. 

For å kjøpe forsikringen kritisk sykdom må du være 60 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd i de siste fem år. Når du kjøper forsikringen, må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din. Denne vil være vårt grunnlag for å bestemme om du kan forsikres, hva forsikringen dekker og hvor mye den koster.

Forsikringen dekker disse sykdommene: Kreft, Multippel Sklerose (MS), Hjerneslag, Hjerteinfarkt, Alvorlig Angina Pectoris, Koronar bypass-operasjon eller angioplastikk, Hjernesvulst, Nyresvikt, Organtransplantasjon, Alvorlige brannskader, Blindhet, Døvhet, Amputasjon, Lammelser, Motornevronsykdom, Tap av taleevnen, Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom.

Forsikringen er ment som en ekstra økonomisk trygghet dersom du skulle bli rammet av kritisk sykdom. Du velger selv forsikringssum mellom 100 000 og 800 000 kroner.

Forsikringssummen utbetales 30 dager etter at sykdommen er endelig diagnostisert

For å kunne kjøpe ulykkesforsikring må du være 64 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd de siste fem årene. 

Om man får en funksjonsnedsettelse som følge av en bestemt skade, så heter det at man er medisinsk invalid. Man trenger ikke bli ufør selv om man er medisinsk invalid. For å være ufør må arbeidsevnen være nedsatt, det trenger ikke være tilfellet ved medisinsk invaliditet. Erstatningen utgjør en prosentvis andel av forsikringssummen tilsvarende den medisinske invaliditetsgraden.

Ja, forsikringen gjelder også for sammenhengende opphold i utlandet på inntil 12 måneder.

Forsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter i Norge, som er påløpt de to siste årene etter ulykkesskaden, til:

 • lege og tannlege
 • medisiner og forbindingssaker forskrevet av lege
 • kiropraktor- og fysioterapautbehandling forskrevet av lege
 • reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig behandling

For å kunne kjøpe uføreforsikring må du være 55 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd de siste fem årene. Når du kjøper forsikringen må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din. Denne vil være vårt grunnlag for å bestemme om du kan forsikres, hva forsikringen dekker og hvor mye den koster.

Størrelsen på uføretrygden fra NAV er 66 prosent av inntekt opp til ca. 550 000 kroner. Dersom du har en årlig inntekt over ca. 550 000 kroner vil inntektstapet være større. Du kan ha en uføreforsikring gjennom arbeidsgiver, men de fleste trenger en privat forsikring i tillegg for å kunne opprettholde samme levestandard som i dag.

Man må være minst 50 % ufør for å få utbetalt uføreforsikringen. Uføreforsikringen blir justert etter uføregraden. Er den for eksempel på 60 prosent får du utbetalt 60 prosent av forsikringssummen. Forsikringen blir utbetalt når man ikke lenger mottar sykepenger, det vil si etter ett år.

Det er også mulig å velge en uføreforsikring som gir deg én større engangsutbetaling i stedet for eller i tillegg til mindre månedlige utbetalinger. Denne heter uførekapital. Uførheten må imidlertid være varig. Det betyr at det tar minst to år fra du blir syk eller skadet til pengene blir utbetalt. Ta kontakt via kontaktskjema eller ved å ring 55 54 85 00,  hvis du er interessert i denne.

For å kunne kjøpe barneforsikring må barnet være fylt tre måneder, vært på helsestasjon eller hos lege, og være medlem av norsk folketrygd. Du kan kjøpe barneforsikring til barnet er 16 år.

Les mer om barneforsikringen her. 

Frem til barnet er 3 måneder anbefaler vi vår gratis spedbarnforsikring.

Du kan lese mer om spedbarnforsikringen vår her.

Med medisinsk invaliditet forstår vi den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelse som en bestemt skade eller sykdom fører til. Betegnelsen skiller seg fra uførhet, siden invaliditetsgraden fastsettes uten å ta hensyn til om barnet senere i livet vil kunne jobbe.

Ved alvorlige og/eller akutte hendelser som behandlingskrevende sykdom, ulykke, hjemtransport og tilkalling kan du kontakte vår alarmsentral, SOS International, som er åpen 24 timer i døgnet på telefon +47 22 96 50 46.

Ved andre henvendelser som tyveri, forsinket bagasje, andre forsinkelser eller mindre alvorlig sykdom/skade kan du kontakte oss på (+47) 55 54 85 00, eller melde skaden i vårt krypterte kontaktskjema.

 • Forsikring avtales for enten enkeltperson eller familie.
 • Forsikringen gjelder for reiser av inntil 60 dager, med mindre du har betalt for utvidet reiseforsikring i 90 dager.
 • Forsikringen gjelder på alle reiser - bla. reiser til innland og utland, butikken, feriebolig, til og fra jobb.

Les mer om hva forsikringen dekker og se erstatningssummer eller se de fullstendige vilkårene for reiseforsikring.

Hvis du ikke har tegnet en forlengelse, gjelder reiseforsikringen i 60 dager fra avreise fra hjemmeadresse.

Ved en lengre reise kan du tegne en forlengelsesforsikring på 90 dager. Dersom du er usikker på om du har tegnet en slik forlengelsesforsikring, kan du sjekke forsikringsavtalen din på Min Side eller ringe oss på 55 54 85 00.

Det er ingen egenandel på vår reiseforsikring. 

For hendelser som vulkanutbrudd, jordskjelv eller storm, ta kontakt med reiseoperatøren eller oss. Du vil da få nødvendig informasjon og råd til hva du skal foreta deg.

Er det uroligheter eller krigslignende tilstander i landet du skal reise til, sjekk Utenriksdepartementets offisielle reiseråd på landsider.no. Der vil det stå informasjon om hva du bør ta hensyn til, og om de fraråder innreise til landet. Ta kontakt med oss om du er usikker på hva reiseforsikringen dekker.

Konkurs hos reiseoperatøren dekkes ikke av reiseforsikringen.
Er det en pakketur som er bestilt, er det pakkereiseloven som gjelder, og sikrer deg for eksempel hjemreise hvis flyselskapet går konkurs. Ta kontakt med det selskapet som reisen er kjøpt hos. Da vil utgiftene kunne dekkes av Reisegarantifondet.
For øvrige reiser kan du kontakte transportselskapet.

Det er i utgangspunktet reiseoperatøren som skal sørge for at du får nødvendig hjelp.
Du kan også kjøpe en egen reiseforsikring for akkurat dette hos flyselskapet/turselskapet.

Forsikringskortet ditt finner du på Min side under forsikringsdokumenter.

For noen deler av forsikringen er det satt en maksimal erstatningssum eller andre begrensinger. Det kan derfor være lurt å se gjennom forsikringsavtalen din, som du finner på Min Side.

Du finner også de fullstendige vilkår for reiseforsikring her.

Rettshjelp er en dekning som er inkludert i flere forsikringer, blant annet hus, fritidshus, innbo, bil, båt og reise. 
Om du har rettshjelpsdekning eller ikke, kan du se i forsikringsavtalen din. Denne finner du ved å logge deg på Min Side.

Hvis tvisten gjelder eiendom, melder du inn en rettshjelpssak under hus- eller fritidshusforsikringen. Hvis tvisten gjelder kjøretøy eller båt, melder du inn en rettshjelpssak forsikringen til kjøretøyet eller båten. Andre typer tvister du har som privatperson, kan meldes inn som rettshjelpssak under innboforsikringen.

Rettshjelpsforsikring dekker delvis utgifter til advokat når du er part i en tvist.

Du kan også få dekket utgifter til sakkyndig (for eksempel takstmann) der dette er nødvendig for å dokumentere kravet ditt. Om ikke annet er avtalt med oss, dekkes disse utgiftene med inntil 10 prosent av forsikringssummen.

For privatpersoner er det en egenandel på 4.000 kroner. I tillegg må du dekke 20 prosent av de utgiftene som overstiger denne egenandelen.

Eksempel: Du har advokatutgifter på 30.000 kroner. Fast egenandel er på 4.000 kroner, og i tillegg må du betale 20 prosent av 26.000 kroner, som er 5.200 kroner. Dine utlegg blir dermed på 9.200 kroner, mens forsikringen dekker 20.800 kroner.

Det er ingen egendandel på rettshjelpsdekningen i reiseforsikringen.

For privatpersoner er maksimal forsikringssum begrenset til 100.000 kroner på de fleste forsikringer. Forsikringssum på reiseforsikring er 20.000 kroner.

Forsikringssummen er uansett alltid begrenset til det beløp tvisten gjelder.

Som forsikringsselskap har vi ikke anledning til å yte juridisk bistand eller formidle advokat.

Du står fritt til å velge advokat. Advokatforeningen kan være til hjelp når du skal kontakte advokat.

Det betyr at et krav må være fremsatt og helt eller delvis bestridt. Vedvarende taushet hos motparten vil kunne anses som tvist.

Nei, advokaten kan gjerne fakturere direkte til oss. Det er da viktig at egenandelen skilles ut i en egen faktura til deg.

Dersom du som kjøper ikke har kjøpt boligkjøperforsikring, dekkes utgifter til tvist med eierskifteforsikringsselskapet.

Ja, hvis du er i tvist i egenskap av å være tidligere eier. Dersom du har kjøpt eierskifteforsikring i forbindelse med salg av fast eiendom, gjelder ikke rettshjelpsforsikringen.

Nei, ikke alle typer tvister dekkes. Rettshjelpsforsikringen dekker for eksempel ikke utgifter ved klage til offentlig forvaltningsorgan. En slik tvist kan imidlertid dekkes hvis den skal behandles av domstolene.

Tvister som har sammenheng med yrke/erverv eller sammenheng med arv, samlivsbrudd og familiesaker er også unntatt fra dekningen.

Se forsikringsvilkårene for utfyllende informasjon rundt unntak i forsikringsdekningen. Disse finner du blant annet på Min Side.

Du eller din advokat kan melde saken via vårt skademeldingsskjema

Utfylt skjema kan sendes enten via:

     KLP Skadeforsikring
     Postboks 400 Sentrum
     0103 Oslo

Så raskt som mulig etter at du har kontaktet, eller bestemt deg for å kontakte, advokat i forbindelse med tvist.

Du må søke senest ett år etter at du har engasjert advokat.

Aktiv forvaltning er en strategi som forsøker å oppnå høyere avkastning enn den indeks fondet måles mot. Dette gjøres ved å over- eller undervekte de selskapene som ligger i fondets investeringsunivers.

Tradisjonelle aktive fondsforvaltere har som mål å "slå markedet". Alle undersøkelser viser at i praksis er det nesten ingen forvaltere som greier dette over tid. En viktig forklaring på dette er kostnadene; markedet betaler jo ingen tegnings- og forvaltningshonorarer!

Indeksforvaltning er en strategi der fond følger aksjemarkedets utvikling så tett og kostnadseffektivt som mulig.

Viktigste argument for indeksfond, og som alle undersøkelser viser, er at nesten ingen forvaltere oppnår høyere avkastning enn markedet over tid. En viktig forklaring på dette er kostnadene; markedet betaler jo ingen tegnings- og forvaltningshonorarer!

Et indeksnært fond er et verdipapirfond som forvaltes ”passivt” i forhold til fondets referanseindeks. Indeksert forvaltning kan grovt sett utføres på tre måter:

 1. Full replikering, som innebærer at fondet investerer i de samme verdipapirer som indeksen består av, og der papirene inngår i porteføljen med samme vekt som i indeksen.
 2. Delvis (partiell) replikering innebærer at indeksen splittes i ulike faktorer (som for eksempel ulike bransjer), og at fondet følger indeks gjennom å investere i samsvar med de ulike faktorenes betydning i indeksen (det vil si uten å investere i nøyaktig de samme verdipapirene som inngår i indeksen).
 3. Optimalisert utvelgelse som innebærer at fondet avveier kostnaden av å investere i tråd med indeks mot konsekvensen i form av forventet avkastningsavvik ved å avvike fra indeks. Det foretas en lønnsomhetsanalyse for å vurdere om fondet vil være best tjent med å følge indeks eller avvike fra denne.

Uansett valg av tilnærming, innebærer indeksforvaltning at avkastningen i indeksfondet vil samvariere ganske nært med utviklingen i indeks.

Rentefond er en samlebetegnelse for fond som kun investerer i rentebærende papirer (f.eks. sertifikater og obligasjoner) og bankinnskudd. Det finnes to typer rentefond; pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Normalt vil rentefond oppnå bedre rentebetingelser enn det privatpersoner klarer ved å sette pengene i banken.

Et aksjefond er en kollektiv investering der flere enkeltpersoner går sammen i et fellesskap for å plassere penger i aksjemarkedet. En slik plassering er enkel, fleksibel og kostnadseffektiv. Samtidig får du en bredt sammensatt portefølje som reduserer sannsynligheten for store verdifall sammenlignet med kjøp av enkeltaksjer. Investorer i aksjefond kjøper andeler i fondets kollektive investering.

Fondets avkastning forteller hvordan andelsverdien har endret seg i en periode. Avkastningen oppstår som følge av utbytte, kursendring og eventuelt valutakursendringer (for verdipapirfond som investerer i utenlandske verdipapirer) i tilknytning til de verdipapirer fondet har investert i. Alle avkastningstall for verdipapirfond er oppgitt netto, det vil si etter fradrag for alle kostnader som belastes fondet.

Litt forenklet er durasjon en veiet gjennomsnittlig løpetid (hvor lang tid det er til rentepapirene forfaller) på porteføljen i et rentefond.

Den løpende effektive renten uttrykker hvilken avkastning et pengemarkedsfond vil gi kommende 12 måneder, forutsatt at rentenivået og fondets rentefølsomhet ikke endrer seg i denne perioden. Effektiv rente er oppgitt etter fradrag for forvaltningshonorar.

Forvaltningshonorar er det forvaltnings- og administrasjonsgebyr som daglig belastes verdipapirfondet og overføres til forvaltningsselskapet som administrerer fondet. Det beregnes i prosent av forvaltet kapital, og oppgis som årlig rate.

Et obligasjonsfond investerer vanligvis i rentebærende papirer (fortrinnsvis obligasjoner) med lengre løpetid enn det pengemarkedsfondene har anledning til å gjøre (over ett års rentebindingstid). I Verdipapirfondenes Forenings standard defineres således et obligasjonsfond som et rentefond som ikke er et pengemarkedsfond.

Et pengemarkedsfond er et rentefond som utelukkende kan investere i pengemarkedsinstrumenter, det vil si at fondet ikke kan investere i instrumenter med en rentebindingstid over ett år.

En indeks er et uttrykk for en veid sammensetning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked, og endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt.

Forvaltningsselskapene velger en referanseindeks for sine verdipapirfond som har en sammensetning av verdipapirer det er rimelig å sammenligne fondet med sett i forhold til det investeringsmandatet fondet har. En referanseindeks kan derfor benyttes til å sammenligne i hvilken grad forvaltningsselskapet har lyktes med forvaltningen av sine fond. Hvis for eksempel fondets avkastning i en bestemt periode har vært høyere enn referanseindeksens avkastning har forvaltningsselskapet gjort en god jobb.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som både investerer i aksjer og rentebærende verdipapirer.

Noen av KLP-fondene inngår i en fond-i-fond struktur der et fond investerer i et annet fond. KLP AksjeNorge Indeks og KLP AksjeNorge Indeks II er et eksempel på en slik struktur. Det første fondet investerer direkte i aksjer mens det andre investerer indirekte i de samme aksjene via investering i det første fondet. Investorer i begge fond er likevel identisk eksponert mot de samme aksjene.  Som investor betaler du ikke dobbelt i en fond-i-fond struktur, kun forvaltningshonoraret som er oppgitt for fondet. Fondene som inngår i en fond-i-fond struktur har ulikt førstegangs minsteinnskudd.

Indeksleverandøren MSCI skreddersyr referanseindekser for KLP. 

KLP balanserer porteføljene slik at den finansielle effekten av eksklusjonene skal bli minst mulig. Vi arbeider også systematisk for å påvirke ekskluderte selskaper, slik at vi kan investere i dem igjen.

Indeksleverandøren MSCI skreddersyr referanseindekser for KLP hvor ekskluderte selskaper er tatt ut. Andre selskaper innen­for samme industrigrupper blir vektet opp, slik at industrigruppenes vekter i de skreddersydde indekser er tilsvarende MSCI. Denne metoden med såkalt industrigruppenøytralisering benyttes for å minimere forskjellen i avkastning mellom indeksene.

Avkastningsavvik hittil skyldes hovedsakelig ekskludering av tobakkselskaper og våpenprodusenter. Stor betydning for evt. avvik har også enkeltselskapers størrelse (indeksvekt) og utvikling innenfor et gitt tidsrom.

Når vi ekskluderer et selskap utelukkes dette fra alle relevante por­teføljer innenfor alle aktuelle aktivaklasser.