Fakta om pensjonsordningen

19.10.17

Pensjonsordningene med offentlig tjenestepensjon gir dekning for AFP, uføre-/etterlatte- og alderspensjoner.

De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak har pensjonsordning for sine ansatte i KLP, og de er samtidig eiere. Det samme gjelder en rekke offentlige bedrifter. Arbeidstakere i offentlig sektor har tariffestet rett til tjenestepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), ulykkes-/ yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring. Våre pensjons- og forsikringsordninger ivaretar rettighetene i de aktuelle tariffavtalene. 660 000 offentlig ansatte har pensjonsordning i KLP. 

På grunnlag av eget pensjonsinnskudd og premiebetaling fra arbeidsgiver, opptjener de rett til alderspensjon, uførepensjon og ektefelle- /barnepensjon.

Nærmere 270 000 personer mottar pensjon fra KLP. Mange arbeidsgivere har gruppelivs- og ulykkes-/ yrkesskadeforsikring for sine ansatte i KLP.

Vil du vite mer om innholdet i disse pensjonene, og hva slags muligheter de ansatte har, kan du lese mer her: