Kvinners jobbtilknytning - en forklaring på fravær?

Med støtte fra KLP har Sørlandet sykehus funnet virkningsfulle tiltak som reduserte sykefraværet.

Vil du vite mer om prosjektet?

Du kan kontakte KLP for å få mer informasjon om prosjektet og sluttrapporten

Send en epost til: 
hms-teamet@klp.no

Sørlandet Sykehus HF er en arbeidsplass med ca 7000 ansatte, hvorav ca 80 prosent er kvinner. Sykehuset har tre hovedlokasjoner; Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. I tillegg består sykehuset av flere ambulansestasjoner og enheter.  Enheten hadde hatt svært høyt sykefravær over tid – siste måling før prosjektet startet var på  18,2 prosent. De årlige arbeidsmiljøundersøkelsene viste også at arbeidsmiljøet var dårlig.

Med tanke på både pasientsikkerhet, ansattes helse, drift, faglig kompetanse, og økonomiske konsekvenser, har forebygging og reduksjon av høyt sykefravær vært et satsningsområde for helseforetaket.

Målgruppe:
Ledere, HR- og HMS-rådgivere og andre interesserte som jobber konkret med å forebygge og redusere høyt sykefravær.

Målet med prosjektet:
Finne virkningsfulle og spesifikk tiltak som kan redusere sykefraværet. Prosjektet skal også bidra til vitenskapelig til kunnskap om (kjønnsforskjeller) i sykefravær.

Varighet
Fra juni 2011 til mars 2016

Prosjektet har fått økonomisk støtte og oppfølging fra KLP.

- Alle har bidratt på sin måte. Sykefraværet har gått ned, arbeidsmiljøet har blitt bedre og avdelingen fungerer veldig bra

Elin Løvdal Østerberg, enhetsleder for kirurgisk sengepost

Tiltak og resultater

  • SSHF har gjennomført 40 kvalitative intervjuer med mannlige og kvinnelige sykepleiere. Alle ansatte har fått en spørreundersøkelse, hvor svarene er koblet opp mot registerdata på sykefravær. De har kartlagt og fulgt opp 12 enheter som har hatt høyt sykefravær over tid.
  • Prosjektgruppen har laget et kartleggingsverktøy som brukes i arbeidet med å redusere høyt sykefravær på enhetsnivå. Verktøyet brukes for å bistå enhetsledere med å kartlegge utfordringer og styrker i den enkelte enheten. Deretter lager de en langsiktig, systematisk og målrettet plan for å redusere de negative utfordringene i enheten.
  • Resultatene fra prosjektet viser til tydelige funn. En del sykefravær kunne vært redusert hvis man hadde jobbet med holdninger og kultur. Systematisk, langsiktig og målrettet ledelse har bidratt til å redusere sykefraværet. Det totale sykefraværet i hele foretaket var per januar 2016 nede på 6,3 prosent.
  • Det er skrevet to vitenskapelige artikler som er sendt til internasjonale tidsskrift.