Kommunalsjefen for helse og omsorg i Hamar kommune, Vigdis Galaaen

Pensjonistene stilte opp da landet stengte

Kommunalsjefen for helse og omsorg i Hamar kommune, Vigdis Galaaen, sier det har vært kritisk viktig å kunne rekruttere pensjonerte helsearbeidere under korona-perioden.

Pensjonister kan jobbe under koronapandemien for en særskilt pensjonistlønn

Tariffpartene i kommunesektoren har blitt enige om en særskilt pensjonistlønnssats for pensjonister som jobber med TISK-tiltak og vaksinering som følge av koronapandemien. Tiltaket gjelder fra 10. september. Pensjonistlønnssatsen er avtalt å være 300 kroner pr faktisk arbeidet time. Pensjonistlønnssatsen gjelder alt nødvendig personell, og er ikke avgrenset til helsepersonell. Ordningen er forlenget frem til og med 30. juni 2023.

Vær klar over at dette ikke gjelder for koronarelatert arbeid i helseforetakene.

Dette tiltaket gjelder både de som mottar såkalt folketrygdberegnet AFP, tjenestepensjonsberegnet AFP, ordinær alderspensjon eller særalderspensjon. (Du kan ikke jobbe på ordinær pensjonistlønn om du mottar folketrygdberegnet AFP).

Se hva KS skriver i pensjonister kan jobbe med tisk-tiltak og vaksinering under pandemien for en særskilt pensjonistlønn.

Sykepleien skriver at pensjonister som gjør koronaarbeid i kommunene tilbys en fast sats på 300 kroner timen fra 10. september.

Frem til 1. september 2022 var det anledning for pensjonert helsepersonell til å ta arbeid på ordinære vilkår uten pensjonsavkortning. Denne ordningen er nå opphørt.

Hamar kommune hadde koronaansvaret for hele regionen med kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Under vaksineringen brukte kommunen 35 pensjonister, hvor de aller fleste jobbet over 80 prosent stilling. Uten unntaket i regelverket for avkortning av pensjon, ville ikke det vært mulig. Jobb inntil 20 prosent er maksgrensen.

 

Galaaen er klar på at kritiske tjenester aldri var i fare. Men uten pensjonistene ville de ikke klart å levere tjenester på samme måte, tidsrom og kvalitet som de faktisk gjorde.

– I slutten av mars 2020 var 581 borte hver dag i en hel uke. Det sier litt om hvilket press tjenesteproduksjonen vår har stått under.

– Og med redusert tilgang på personell på grunn av karantene, hadde vi ikke hatt mulighet til å bemanne hverken teststasjoner, smittesporing eller vaksinering uten pensjonistene, forteller Galaaen.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på logistikk og gjennomføring av vaksinering, der over 90 prosent av de utøvende var pensjonerte sykepleiere. Det fungerte kjempefint, sier hun. Kommunalsjefen ønsker en endring av regelverket for å få til en mer permanent løsning i bruken av pensjonister, for å få bukt med mangelen på helsearbeidere.

– Det er kritisk for oss som har ansvar for en kvalitet i tjenestene når vi ikke har tilstrekkelig verktøy. Hadde vi fått til en endring, ville det vært en viktig faktor for å skape stabilitet, sier Galaaen. Vil ha pensjonister tilbake: Kommunalsjef Vigdis Galaaen i Hamar kommune.

Andre artikler om arbeidsliv

Diem Thach
Diem Thach

Ferdig med å være sykepleier

24.08.22

Diem Thach (29) sluttet etter syv år som sykepleier. Hun var ikke forberedt på totalbelastningen i yrket.

Sykepleier hjelper lite barn

Når jobben med å hjelpe blir for mye

18.08.22

De møter liv og død, sykdom og livsglede på jobben. Belastninger knyttet til å jobbe med mennesker kan stå for så mye som 30-40 prosent av sykefraværet i det offentlige. Hva kan vi gjøre med det?