Fremtidsreisen

I samarbeid med NORCE, Bjerknessenteret for klimaforsking ved Universitetet i Bergen og Norsk Klimastiftelse har vi utviklet et undervisningsopplegg om klimautfordringene med bruk av fremtidstenkning som verktøy. Opplegget er i utgangspunktet laget for 1. klasse i videregående skole, men kan også brukes i 2. og 3. klasse, eller i 10. klasse på ungdomsskolen.

Hva tenker du om klimaendringene?

Og hva gjør den tenkemåten med deg og dine valg? Klimakrisen kan virke overveldende og skremmende. Samtidig ser vi ikke noen overhengende fare. Konsekvenser av klimaendringene vil vi først oppleve om noen år. En helt normal menneskelig reaksjon på slike problemer er å snakke om noe annet. Vi ignorerer, fortrenger, benekter og intellektualiserer, i stedet for å forholde oss til virkeligheten. Andre får klimaangst. De tar et stort personlig ansvar og klarer nesten ikke å tenke på noe annet.

Fra angst til frykt

Mange frykter altså fremtiden, og mange unge på grunn av klimaendringene. En veldig vanlig og menneskelig reaksjon på informasjon som oppleves som truende, er angst. Strukturert fremtidstenkning kan hjelpe en med å flytte seg fra angst til frykt. Fordi ved å bli eksponert for det man har angst for, her gjennom fremtidstenkning, kan gjøre at disse tingene ikke virker så skremmende lenger. Det gir en større bevissthet og skaper en mye bedre grobunn for handlekraft. Derfor kan øvelsen senke terskelen for å ta gode og bærekraftige valg i dag, og gi elevene en følelse av handlekraft.

Undervisningsopplegget og hvordan er øvelsen tilpasset læringsplanene?

Opplegget tar utgangspunkt i fakta om klimautfordringene, og bruker fremtidstenkning som verktøy for å gjøre ungdommene mer bevisst på hvordan valgene man tar i dag stemmer med det som er viktig for den enkelte.

De nye læreplanene har i seg tverrfaglige temaer. Dette opplegget passer godt til fag som berører temaene:

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling

Øvelsen passer aller best i fag som samfunnsfag, samfunnskunnskap, politikk, naturfag, geografi og historie. Men vil også kunne brukes i tilknytning til fag innen psykologi, mat og helse. Personlige valg er en sentral del av det å reflektere om fremtiden, og i så måte er øvelsen også relevant knyttet til økonomi og matematikk.

Vi har fokusert på å forsøke å få elevene til å reflektere over at de valgene de gjør i dag, vil påvirke hvordan deres liv og verden blir i fremtiden. Vi har også forsøkt å fokusere på å gi en helhetsforståelse, og forklare sammenhenger, knyttet til problemstillinger knyttet til klimakunnskap, bærekraft og fremtidstenkning.

Hva skal elevene gjøre?

Gjennom øvelsen får elevene innsikt i klimautfordringene. Elevene skal:

 • Visualisere fremtidsbilder på gitte tidspunkter frem i tid med et dystopisk og et optimistisk scenario og reflektere over disse
 • Reflektere over handlingsmuligheter de selv, og samfunnet, har fremover

Fremtidsscenarioer

For å få til en slik eksponering blir elvene, i undervisningsopplegget, eksponert for to hverdagshistorier i fremtiden. Nærmere bestemt i år 2040. Det kan høres ut som det er lenge til, men det er bare ca 20 år til. Det ene scenariet er skrevet ut fra at vi klarer å begrense global oppvarming, og at Norge er på vei mot å bli et lavutslippssamfunn. Det andre scenarioet beskriver et 2040 der vi ikke har klart å omstille oss.

Scenariene tar utgangspunkt i klimafremskrivningene i FN, Pariavtalen, men også Regjeringens klimamål.  Scenariene og historiene er laget i samarbeid med NORCE, Bjerknessenteret for klimaforskning og Norsk Klimastiftelse.

Hvorfor lager KLP et undervisningsopplegg om klimaet og fremtiden?

Hvordan ser verden ut i 2080 når de som er unge i dag skal gå av med pensjon? Som kommune- og helse-Norges eget pensjonsselskap forvalter vi nesten 700 milliarder pensjonskroner for dagens og fremtidens pensjonister. Vi har et langsiktig perspektiv og ønsker å bidra til en bedre samfunnsutvikling. Klimakrisen er den største utfordringen vi mennesker står ovenfor. Vi har alle et ansvar for å bidra til omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Mange synes den fremtiden vi har foran oss kan virke skremmende. Vår erfaring med kommunikasjon om pensjon har gitt oss innsikt i hvordan folk flest strever med å forholde seg til det som kan skje i fremtiden. Klimautfordringene kan virke overveldende, men det er viktigere enn noensinne at vi forholder oss aktivt til dette som både enkeltpersoner, samfunn og virksomheter. Vår egen erfaring med bruk av fremtidstenkning og fremtidsscenarioer i planleggings- og beslutningsprosesser er at dette kan være et godt verktøy for å komme i inngrep med disse utfordringene.

Bli med!

Vil du som lærer, eller din klasse, være med å teste øvelsen i en pilotfase?

Ta kontakt med oss

– Et teknisk godt, lærerikt og spennende undervisningopplegg.

Lærer, Kjelle videregående skole

Fakta

KLPs Fremtidsreisen er et undervisningsopplegg over to skoletimer. Det er egnet for undervisning på videregående skole. Elevene presenteres for fakta om klimaendringene og ulike fremtidsscenarier og skal reflektere over disse. Opplegget er laget av KLP i samarbeid med NORCE Bjerknessenteret for klimaforsking ved Universitetet i Bergen, Norsk Klimastiftelse og med støtte fra psykologer og pedagoger.

– Artig, morsomt. Spennende for de som er engasjerte i miljø og klima.

Elev, Kjelle videregående skole

Brukerveiledning for lærer/fasilitator

Her får du som lærer og fasilitator en stegvis liste på hvordan du gjennomfører Fremtidsreisen. Du  finner også en video som tar deg gjennom programmet.

For lærer/fasilitator

Praktisk informasjon om undervisningsopplegget

 • Klassetrinn: VG1-3, og 10. trinn på ungdomsskolen. Best egnet for modne og konsentrerte klasser.
 • Øvelsen tilpasses to skoletimer (90 minutter)
 • Hele øvelsen er laget i et digitalt format, der læreren mer vil fungere som en veileder enn en som skal undervise faglig.
 • Den er lagt opp ved hjelp av korte filmer med en programleder som guider klassen gjennom øvelsen i et "samarbeid" med læreren, samt noe hørespill og noe visualiseringsøvelser
 • Det blir både individuell refleksjon og gruppearbeid
 • I klasserommet må det være tre skjermer; tavla, lærerens PC/Mac-skjerm, og elevenes PC/Mac-skjerm eller egen enhet (mobil/nettbrett)
 • Øvelsen er nettbasert, og alle må ha tilgang til og være koblet til nettverk under øvelsen
 • Tilgang til øvelsen gis via pålogging med e-postadresse og passord
 • Øvelsen drives fremover ved at læreren og elevene trykker seg videre i løsningen
 • Nøkkelord: Klima, klimaendringer, global oppvarming, bærekraft, fremtiden, fremtidstenkning, scenariotenkning.