Nytt om offentlig tjenestepensjon - for arbeidsgivere

Pensjon
Sist endret 24.05.2017

Ansatte søker om pensjon på Min Side

Det har blitt enklere å søke om pensjon fra KLP. Ansatte søker selv på Min Side og arbeidsgiver godkjenner.

Publisert 26.08.2016

Anslag for reguleringspremie 2017

Hovedscenario I vårt kundeskriv av 1.9.2016 er våre anslag for reguleringspremie 2016 basert på at årslønnsveksten blir på på 2,7 % i 2017. Dette er vårt hovedscenario og har utgangspunkt i estimat fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). På grunn av...

Sist endret 23.08.2016

Hvordan er særaldersgrensene fastsatt?

Stillinger kan ha særaldersgrense av to ulike årsaker. Disse fremgår av Lov om aldersgrenser §2.

Sist endret 14.10.2016

Regler for innmelding av små stillinger fra 2016

Den alminnelige nedre grensen for innmelding i offentlig tjenestepensjonsordning i KLP er endret til 20 % av full stilling fra 1.10.2016. Alternativt kan arbeidsgiver avtale at det ikke skal være noen nedre grense for innmelding.

Sist endret 27.04.2016

Brev til alderspensjonister i sykepleierordningen

I begynnelsen av februar sendte vi brev til alle sykepleiere som har full alderspensjon og er mellom 62 og 75 år (født etter 1941). Brevet er aktuelt for sykepleiere som har lønn i tillegg til pensjonen. Vi informerer om at ny nedre grense på 20 %...

Sist endret 30.08.2016

Nye regler for uføre fra 2015

Fra 1.1.2015 endres uføreytelsene fra NAV og fra KLP.

Sist endret 06.08.2014

Redusert grunnlagsrente og konsekvenser for pensjonspremien

Finanstilsynet besluttet i slutten av juni å senke maksimal grunnlagsrente for livsforsikringer fra dagens 2,5 til 2,0 % fra neste år.

Ny pensjonsordning for folkevalgte

Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014

Sist endret 04.10.2017

Leveranser og frister for pensjonskunder i 2017

Her finner du oversikt over avtalte leveranser fra KLP til kunder med avtale om offentlig tjenestepensjon i KLP. Dette gjelder datoer for pensjonsutbetalinger, fakturering av pensjonspremie, kundeskriv og aktuarberegninger.

Sist endret 21.05.2014

Varsel til pensjonister

KLP sendte i desember 2013 ut et varselsbrev til pensjonister. Pensjonister som jobber i KS´ tariffområde ved siden av at de mottar pensjon fra KLP er berørt av en endring i innmeldingsreglene i tjenestepensjonsordningen i kommunal sektor.

Sist endret 21.05.2014

Premiesatser 2014 for offentlig tjenestepensjon

Årslønnsvekst er den prosentvise forskjellen mellom lønn utbetalt i løpet av et år sett i forhold til utbetalt lønn året før. Nivålønnsvekst er den prosentvise forskjellen mellom gjeldende lønn ved årets slutt og gjeldende lønn ved årets begynnelse.

Sist endret 21.05.2014

Nye innmeldingsregler for små-stillinger

Endringen består i at stillinger hos forskjellige arbeidsgivere skal sees under ett med hensyn til minstekravet for medlemskap i pensjonsordningene.

Sist endret 21.05.2014

Innmeldinger som følge av arbeidsrettens dom og konsekvenser for pensjonistene

Den 21. juni 2013 falt en dom i Arbeidsretten hvor vilkåret om 14 timers nedre grense for medlemskap i pensjonsordningen ble ansett som ugyldig. Parter i saken var LO/Fagforbundet og KS.

Sist endret 21.05.2014

Ny funksjonalitet på Kundeside og endringer i Nettpensjon

Ny funksjonalitet på Kundesiden vil gradvis erstatte eksisterende funksjonalitet i Nettpensjon. Vi vil kjøre begge systemene parallelt en god stund fremover og man vil kunne utføre tilnærmet de samme handlingene i begge systemer. Det vil komme...

Sist endret 21.05.2014

Ny brukerveiledning medlemsoversikten

Det er lagt til et nytt menypunkt på Kundeside under Offentlig tjenestepensjon som heter Medlemsoversikt (Testversjon). I første omgang vil Medlemsoversikt kun være tilgengelig i lesemodus, dvs. at det ikke vil være mulig å foreta endringer fra...

Lurer du
på noe?
Ring oss 55 54 85 00 55 54 85 00
Hverdager kl. 08 - 16
Skriv til oss