Innskuddspensjon

Foto: Marius Svaleng Andresen @lekestove

Flytter du bedriftens pensjon til KLP, er dine ansatte godt ivaretatt og bedriften sparer kostnader!

I KLP vet vi at lave kostnader er viktig for våre kunder. Med pensjon hos oss vil du spare kostnader da vi tilbyr pensjonssparing med en av markedets laveste forvaltningskostnader.

Med pensjon i KLP har du også sørget for at ansatte som blir pensjonister eller slutter får nyte godt av våre lave kostnader. Spareprofilen KLP Optimal Livsfase gir ansatte en optimal kombinasjon av aksjer og renter basert på deres alder, med jevn nedtrapping når den ansatte nærmer seg pensjonsalder. Lavere kostnader og optimalisert spareprofil betyr høyere pensjonsutbetalinger!

Med pensjon i KLP får alle ansatte i bedriften mulighet til å benytte seg av våre ekstra gode medlemsfordeler. Les mer om alle fordelene her

Hva er innskuddspensjon?

Det er en spareordning der bedriften sparer til alderspensjon for sine ansatte. Hver enkelt ansatt får sin egen pensjonskonto. Sparebeløpet bedriften betaler settes inn på denne kontoen. Sparepengene investeres i en spareprofil, som er sammensatt av ulike fond. Hvor høy alderspensjonen blir bestemmes av hvor mye som er spart, avkastningen på sparemidlene og i hvor mange år alderspensjonen skal utbetales.

Hvor mye kan spares?

Det er bedriften som bestemmer hvor mye de ønsker å spare til alderspensjon for sine ansatte. Størrelsen på sparingen fastsettes som en prosentsats av lønn. Her har bedriften flere valgmuligheter, men det er et minimumsnivå og et maksimumsnivå for sparingen.

  • Det må minimum spares 2 prosent av lønn mellom 1 G (folketrygdens grunnbeløp) og 12 G
  • Det kan maksimalt spares inntil 7 prosent av lønn opp til 12 G
  • I tillegg kan det maksimalt spares inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G
  • Det kan velges om sparebeløpet skal gjelde fra første lønnskrone eller bare for lønn som overstiger 1 G

Kostnader ved innskuddspensjon i KLP

Det er store forskjeller på hvilke kostnader selskapene tar i forvaltningshonorar, helt opp 1,4%. I KLP betaler bedriftene et forvaltningshonorar på opp til 0,4 % av den kapitalen som forvaltes og det er likt for alle våre spareprofiler uavhengig av sammensetningen av aksjer og renter.

Vi belaster ingen kjøps-/tegningsgebyrer og det er kostandsfritt å bytte spareprofil. I tillegg kommer en årlig administrasjonskostnad som fastsettes ut i fra hvor mange ansatte det er i bedriften. Det er bedriften som betaler alle kostnader.

Lave kostnader gir mye høyere pensjon
Beregninger viser at en besparelse på 0,5 % i lavere forvaltningshonorar investert i ny pensjonssparing, vil gi 10 % høyere pensjon for en 40 åring ved pensjonsalder 67 år.  

En besparelse på 1% i lavere forvaltningshonorar investert i ny pensjonssparing, vil gi 20% høyere pensjon for en 40 åring ved pensjonsalder 67 år.    

Selvstendig næringsdrivende  

For selvstendig næringsdrivende gjelder egne satser.

  • Det kan spares maksimum 6 prosent av personinntekten mellom 1 G og 12 G.

Les mer om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende
 

Velg mellomKLP Basis og KLP Pluss

KLP Basis er vårt enkleste pensjonsprodukt. KLP Pluss er en innskuddspensjon som inneholder alle elementene i KLP Basis. I kan man velge å inkludere uførepensjon, ektefelle-, samboer- og barnepensjon.

Type dekning

KLP PlussKLP Basis
Uførepensjonx 
Du kan få uførepensjon i innskudds- og foretakspensjonsordninger i KLP dersom du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade og pensjonsordningen inkluderer uføredekninger.
Ektefelle-/samboerpensjonx 
Gjenlevende ektefelle / samboer etter et medlem har rett til ektefelle- / samboerpensjon dersom denne risikodekningen er inkludert i pensjonsordningen.
Barnepensjonx 
Når et medlem dør, har gjenlevende barn rett til barnepensjon fram til avtalt alder, dersom denne risikodekningen er inkludert i pensjonsordningen.
Alderspensjonxx
Pensjonsspareordningen omfatter sparing til alderspensjon, og inkluderer innskuddsfritak ved uførhet. 
Skattefradrag for pensjonsinnskuddenexx
Innskudd til pensjonsordningen gir bedriften skattefradrag innenfor fastsatte rammer. Dette gjør det fordelaktig for både arbeidsgiver og de ansatte å velge en god pensjonsordning.
Innskuddsfritak for ansatte som blir uførexx
KLP dekker altså pensjonspremien dersom en ansatt blir ufør.
Valgfri spareprofil og investeringsrisikoxx
I KLP kan dere velge mellom fire ulike spareprofiler med automatisk nedtrapping mot pensjonsalder. I tillegg tilbyr vi en profil som er et rent pengemarkedsfond.
Stabil avkastning og kostnadxx
Indeksforvaltning og valutasikring gir større stabilitet og forutsigbarhet i avkastningen. I tillegg gir indeksforvaltning lave kostnader i pensjonssparingen.

KLP Basis oppfyller minstekravene til obligatorisk tjenestepensjon (OTP), men kan også ha høyere innskudd enn minstekravet. Oppspart kapital har fleksibel utbetaling utover minimum 10 år fra pensjonsalder. Fordeler for deg som arbeidsgiver ved å velge KLP Innskuddspensjon Basis.

KLP Pluss er en innskuddspensjon som inneholder alle elementene i KLP Basis. I tillegg inkluderes uførepensjon, ektefelle-, samboer- og barnepensjon. Fordeler for deg som arbeidsgiver ved å velge KLP Innskuddspensjon Pluss.

Kontakt oss for råd og mer informasjon.

Sammensetning av spareprofiler

Ved sammensetning av spareprofilene er det lagt vekt på at de ansatte skal kunne oppnå god avkastning på sin pensjonskapital kombinert med lave forvaltningskostnader for arbeidsgiver.

Vi anbefaler spareprofilen KLP Optimal Livsfase, som gir deg en optimal kombinasjon av aksjer og renter basert på din alder. I tillegg er det satt sammen fire spareprofiler med aksjeandeler på hhv. 90 %, 70 %, 50 % og 30 % som arbeidstagerne kan velge mellom, avhengig av den enkeltes risikoevne og –vilje, samt spareprofilen KLP PM som er et rent pengemarkedsfond. 

I våre profiler inngår ingen fond fra eksterne forvaltere. Årsaken til dette er at KLP stiller høye krav til samfunnsansvarlige investeringer.

 

Spareprofil og fondSum aksjeeksponeringSum renteeksponering
KLP Optimal Livsfase100% frem til 53 år 

KLP Framtid

KLP Nåtid

100% frem til 53 år 
KLP9090%10%

KLP AksjeNorge Indeks

KLP AksjeGlobal Indeks II

KLP Obligasjon Global I

30%

60%

 

 

 

10%

KLP7070%30%

KLP AksjeNorge Indeks

KLP AksjeGlobal Indeks II

KLP Obligasjon Global I

KLP Obligasjon 5 år

25%

45%

 

 

 

15%

15%

KLP5050%50%

KLP AksjeNorge Indeks

KLP AksjeGlobal Indeks II

KLP Obligasjon Global I

KLP Obligasjon 5 år

15%

35%

 

 

25%

25%

KLP3030%70%

KLP AksjeNorge Indeks

KLP AksjeGlobal Indeks II

KLP Obligasjon Global I

KLP Obligasjon 5 år

KLP Pengemarked

10%

20%

 

 

30%

30%

10%

KLPPM0%100%
KLP Pengemarked 100%
 

 

Ansvarlige investeringer

Å utvikle seg bærekraftig er viktig for selskaper som ønsker å sikre verdiskaping på lang sikt. KLP er en langsiktig investor og eier som aktivt bruker sine påvirkningsmuligheter. Som aksjonær i nesten 2000 selskaper har KLP et ansvar for å påvirke selskaper vi er investert i til det beste for selskapet og samfunnet.

Historisk avkastning

Oversikt over avkastningen i våre seks standard spareprofiler.

Optimal LivsfaseFrem til 53 årVed 60 årVed 67 årPensjonsutbetaling
September 20173,6 %2,4 %0,9 %0,3 %
Hittil i år11,3 %8,4 %4,5 %3,2 %
PeriodeKLP90KLP70KLP50KLP30KLPPM

September 2017

3,2 %

2,5 %

1,6 %

0,9 %

0,1 %

Hittil i år

12,2 %

10,1 %

8,0 %

5,8 %

1,3 %

2016

9,8 %

8,5 %

7,1 %

5,6 %

1,8 %

2015

3,4 %

3,0 %

2,4 %

2,0 %

1,5%

2014

8,9 %

8,9 %

9,2 %

8,4 %

2,3 %

2013

24,8 %

19,4 %

14,4 %

9,3 %

2,3 %

2012

15,2 %

13,8 %

12,4 %

10,4 %

3,2 %

      

Gj.snitt 2012-2016

12,4 %

10,7 %

9,1 %

7,1 %

2,2 %

 

Stabil avkastning over tid

KLPs mål er å oppnå best mulig avkastning over tid til lavest mulig kostnad for våre kunder.

Våre spareprofiler baserer seg på indeksforvaltning samt valutasikring av andre valutaer enn Norske kroner. Dette gir større stabilitet i avkastningen.

Indeksnære fond gir lave kostnader
KLPs investeringsprofiler skiller seg fra andre investeringsprofiler som tilbys av pensjonstilbydere i Norge ved at KLP benytter indeksforvaltning gjennomgående. Sparing til pensjon er sparing med lang tidshorisont, og er derfor veldig godt egnet for indeksforvaltning. Indeksforvaltning gir lave kostnader, noe som medfører at en større andel av pensjonsinnbetalingen går til sparing. Avkastningen i indeksfond har historisk gitt tilnærmet samme avkastning som aktivt forvaltede fond.
Norsk Pensjon publiserer en avkastningsportal som viser historisk avkastning på innskuddspensjon. Her er det også mulig å sammenligne avkastningen i KLP med andre pensjonsleverandører.

Norsk Pensjons avkastningsportal

Valutasikring
Et overordnet mål med pensjonssparing er å sikre individet økonomisk trygghet som pensjonist og derved sikre norsk kjøpekraft. Dette taler i seg selv for at en størst mulig andel av de finansaktiva som inngår i porteføljen bør være ”norske”.

Norsk økonomi er imidlertid liten og sterkt råvare(olje)-avhengig med relativt små diversifiseringsmuligheter (”alle eggene i en kurv”). For å få en vel diversifisert portefølje må derfor en vesentlig andel av investeringene være i utlandet. Dette medfører igjen at porteføljen vil få en sterk eksponering mot utenlandsk valuta. Valutasikring av utenlandske finansaktiva i porteføljen er risikominimerende ved at man ganske enkelt kan se bort fra risikoklassen ”valuta” når man foretar investering i utenlandske finansaktiva.

Forbund/foreninger

Medlemsbedrifter i følgende forbund får ekstra gunstig tjenestepensjon fra KLP:

- Bedriftsforbundet
- Elektro Unionen
- Norges Naprapatforbund

- Norsk Fysioterapeutforbund
- Norsk Journalistlag

- Norske Landbrukstenester
- SAMFO

Kontakt oss

Øistein Sandland 

Tlf. 911 87 501

Anne Sofie Oseid

Tlf. 464 17 565

Harald R. Hagen

Tlf. 415 58 215

Nina Frivold

Tlf. 906 14 333SMS
Send "flytt" til 2262 så kontakter vi deg.

Skriv til oss