Industriarbeidere på bro, reflektert i en vannpytt

Personalforsikringer for bedrifter

I tillegg til riktig pris og god kundeservice får du:

 • Stabile lave priser over tid
 • Raske og riktige skadeoppgjør
 • Oversikt og enkel administrasjon på Kundeside
 • Fleksible forsikringer som kan settes sammen ut i fra behov

Be om tilbud

Gruppelivforsikring er en engangsutbetaling til de etterlatte ved den ansattes død.
Forsikringen gjelder uansett dødsårsak og i hele verden.

Forsikringen kan utvides med tilleggsdekninger, se under.

Forsikringen dekkerStandard dekningKan utvides med
+Dødsfallerstatningv
Erstatning som blir utbetalt som et engangsbeløp til de etterlatte når en ansatt dør.
+Uførekapitalv
Engangserstatning til den ansatte ved varig arbeidsuførhet.
+Ektefelle-/samboerforsikring til den ansattev
Erstatning blir utbetalt til den ansatte ved ektefelle/samboers død.
+Ektefelle-/samboertillegg til den etterlattev
Økt erstatning til ektefelle/samboer ved den ansattes død.
+Forsørgertilleggv
Økt erstatning til ektefelle/samboer eller barn når den ansatte dør.
+Barnetilleggv
Økt erstatning til barn ved den ansattes død. Aldersgrensen for rett til barnetillegg står i forsikringsbeviset.
+Begravelsesomkostningerv
Økt erstatning ved den ansattes død.

Skal vi varsle forsikringsselskapet om endringer i antall ansatte - og når?
Bedrifter med selvadministrerende ordning (kollektiv ordning uten personnummer):

Alle endringer under ti prosent melder du inn en gang i året, i forbindelse med fornyelse av avtalen. Hvis endringene er større enn ti prosent, må du melde fra til oss snarest mulig. 

 • Ved endringer på gruppeliv trenger vi bare fødselsår og kjønn på de ansatte.
 • Ved endringer på yrkesskade trenger vi bare yrkeskategori, antall og årsverk.
 • Nyansatte er omfattet av forsikringsavtalen. Det samme gjelder midlertidig ansatte, sommervikarer og andre som er arbeidstakere ifølge lov om yrkesskadeforsikring.

Bedrifter med medlemsbasert ordning på gruppeliv, annen sykdom og sykelønn (ordning med personnummer):
Endringer melder du fortløpende til oss via kontaktskjemaet. Her kan du trygt sende oss personsensitive opplysninger.

Skal gruppelivsforsikringen lønnsinnberettes?

Ja, prisen for gruppelivsforsikring skal innberettes. Prisen regnes ut etter hvor lenge den ansatte har vært i jobb. Beløpet finner du i forsikringsavtalen på Kundeside.

Forsikringen utbetales til den ansatte som følge av en arbeidsskade eller yrkessykdom. Erstatning gis ved varig medisinsk invaliditet, varig ervervsmessig uførhet, merutgifter og dødsfall. 

Arbeidsgivere er forpliktet til å forsikre alle sine ansatte etter lov om yrkesskadeforsikring. I tabellen under ser du hva forsikringen kan utvides med.

Forsikringen dekkerStandard dekningKan utvides med
+Yrkesskadev
Erstatning ved arbeidsulykke i arbeidstiden, på arbeidsstedet.
+Yrkessykdomv
Erstatning for yrkessykdom. Belastningslidelser dekkes ikke.
+Reise til/fra jobbv
Erstatning ved skader som oppstår på direkte reise mellom hjem og arbeidssted.
+Ulykke i fritidenv
Erstatning ved ulykkesskader som skjer i fritiden.
+Varig medisinsk invaliditet under 15 prosentv
Erstatning ved mindre enn 15 prosent medisinsk invaliditet.
+Opphevet samordning med gruppelivsforsikringv
Erstatningen begrenses ikke av samordning mellom forsikringene.

Skal yrkesskadeforsikringen lønnsinnberettes?

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen er ikke innberetningspliktig.

Forsikringen dekker ulykkesskader forårsaket av en plutselig, ytre hendelse. Men det er unntak for særlige aktiviteter/sport. Erstatning utbetales ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall.

Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder.Vi samarbeider med Nordens største alarmsentral, SOS International, om alle reiseforsikringene våre.
Du kan velge mellom disse:

 • tjenestereiseforsikring (kun tjenestereiser)
 • helårsforsikring (tjenestereiser og fritidsreiser)

Forsikringen har ingen egenandel og dekker blant annet dette:

 • Fra du går ut døren hjemme, uansett om du er på vei til butikken, hytta eller jobb.
 • Sykeutgifter og hjemtransport med ubegrenset sum.
 • Reiser inntil 70 dager i hele verden.
Forsikringen dekkerStandard dekningKan utvides med
+Tjenestereisev
Forsikringen gjelder for den ansatte når han/hun er på reise i forbindelse med jobb.
+Ansattes familie som deltar på tjenestereisev
Forsikringen gjelder også for den ansattes familie.
- Ektefelle/samboer, med samme adresse i folkeregisteret
- Barn (også fosterbarn og adoptivbarn) inntil fylte 20 år
+Helårsforsikringv
Forsikringen gjelder for den ansatte på tjeneste- og fritidsreiser
+Ansattes familie når helårsforsikring er valgtv
Forsikringen gjelder også for den ansattes familie.
- Ektefelle/samboer, med samme adresse i folkeregisteret
- Barn inntil fylte 20 år
Alternativ varighet og alternative forsikringssummerv

Her kan du se maksimal erstatningssum:

DekningMaks erstatningssum
Forsinket bagasjeInntil 5.000 kroner
Reisegods enkeltpersonInntil 100.000 kroner
Reisegods familieInntil 200.000 kroner
Avbestilling enkeltpersonInntil 150.000 kroner
Avbestilling familieInntil 200.000 kroner
Sykdom på reisenUbegrenset
HjemtransportUbegrenset
HjemkallelseUbegrenset
TilkallelseUbegrenset
Rettshjelp utenfor NordenInntil 100.000 kroner
Ansvar utenfor NordenInntil 15.000.000 kroner
Ulykkesforsikring: 
- ved død/invaliditet
- ved barns død/invaliditet

Inntil 500.000 kroner
Inntil 100.000 / 500.000 kroner

UD gir gode råd og nyttig informasjon om ulike land

En fortsettelsesforsikring er en dødsfallsforsikring. En ansatt som har gruppelivsforsikring og/eller dekning for annen sykdom i KLP gjennom sin arbeidsgiver, kan velge å kjøpe en individuell fortsettelsesforsikring når de slutter i stillingen. Det er ikke nødvendig å legge frem helseerklæring for å kjøpe fortsettelsesforsikring. 

Hvem skal informere den ansatte om denne muligheten?

Ved selvadministrerende avtaler (det vil si når arbeidsgiver fører medlemsfortegnelse over medlemmene i avtalen) er det arbeidsgivers plikt å opplyse den ansatte om retten til å kjøpe fortsettelsesforsikring.

Ved medlemsbaserte avtaler (det vil si avtaler der forsikringsselskapet fører medlemsfortegnelse, og medlemmene er navngitt i forsikringsavtalen) skal forsikringsselskapet informere den ansatte om retten til å tegne fortsettelsesforsikring. Dette skal forsikringsselskapet gjøre så snart arbeidsgiver melder fra at en ansatt har sluttet eller er meldt ut av avtalen.

Frist for å kjøpe forsikringen

KLP må få beskjed om at den ansatte ønsker å kjøpe slik forsikring senest innen 6 måneder fra den datoen du slutter.

Hvordan søke om fortsettelsesforsikring?

 • Arbeidstaker bør kontakte arbeidsgiver for informasjon og veiledning.
 • Arbeidstaker fyller ut og sender søknadsskjemaet. Arbeidsgiver skal signere skjemaet.
 • Arbeidstaker mottar et pristilbud med akseptskjema fra KLP.
 • Arbeidstaker sender akseptskjemaet tilbake til KLP.