Personal­forsikring for kommuner og helseforetak

Bilde

I tillegg til riktig pris og god kundeservice får du:

  • Stabile lave priser over tid
  • Raske og riktige skadeoppgjør
  • Oversikt og enkel administrasjon på Kundeside
  • Dekket tariffkravene for kommunal/offentlig sektor
  • Fleksible forsikringer som kan settes sammen ut i fra behov

KLP garanterer erstatninger i samsvar med tariffkravene i kommunal/offentlig sektor.

Arbeidsgiver kjøper standard gruppelivsforsikring som utvides med tilleggsdekninger.

 

Forsikringen dekkerStandard dekningKan utvides med
Dødsfallerstatningx 
Erstatning blir utbetalt som et engangsbeløp til de etterlatte når en ansatt dør  
Uførekapital x
Engangserstatning blir utbetalt under visse vilkår ved varig arbeidsuførhet  
Ektefelle-/samboerforsikring til den ansatte x
Erstatningen blir utbetalt til den ansatte ved ektefelle/samboers død  
Ektefelle-/samboertillegg til den etterlatte x
Utvidet erstatning til ektefelle/samboer ved den ansattes død  
Forsørgertillegg x
Erstatning til ektefelle/samboer eller barn når den ansatte dør  
Barnetillegg x
Erstatning til barn ved den ansattes død. Aldersgrensen for rett til barnetillegg fremgår av forsikringsbeviset  
Begravelsesomkostninger x
Erstatning ved den ansattes død  

 

Informasjon til ansatte og etterlatte

Ansatte og etterlatte skal henvende seg til arbeidsgiver om dekninger og hvilket forsikringsselskap arbeidsgiver har avtale med.

 

Skal gruppelivsforsikringen lønnsinnberettes?

Ja, premien for gruppelivsforsikring innberettes i sin helhet. Premien avregnes i forhold til hvor lenge den ansatte har vært i jobb. Se beløpet i avtalen som finnes på kundeside.
 

Skal vi varsle forsikringsselskapet om endringer i antall ansatte - og når?

For kommuner innhentes antallet fra PAI.

For helseforetak og fylkeskommuner gjelder følgende:
Antall ansatte skal oppdateres før fornyelse av forsikringen. Hvis antall ansatte endres med mer enn 10 prosent gjennom forsikringsåret, skal dette meldes til forsikringsselskapet med en gang.

 

Ofte stilte spørsmål om gruppeliv

En fortsettelsesforsikring er en dødsfallsforsikring. En ansatt som har gruppelivsforsikring og/eller dekning for annen sykdom i KLP gjennom sin arbeidsgiver, kan velge å kjøpe en individuell fortsettelsesforsikring når de slutter i stillingen. Det er ikke nødvendig å legge frem helseerklæring for å kjøpe fortsettelsesforsikring. 

Hvem skal informere den ansatte om denne muligheten?

Ved selvadministrerende avtaler (det vil si når arbeidsgiver fører medlemsfortegnelse over medlemmene i avtalen) er det arbeidsgiver sin plikt å opplyse den ansatte om retten til å kjøpe fortsettelsesforsikring.

Ved medlemsbaserte avtaler (det vil si avtaler der forsikringsselskapet fører medlemsfortegnelse, og medlemmene er navngitt i forsikringsavtalen) skal forsikringsselskapet informere den ansatte om retten til å tegne fortsettelsesforsikring. Dette skal forsikringsselskapet gjøre så snart arbeidsgiver melder fra at en ansatt har sluttet eller er meldt ut av avtalen.

Frist for å kjøpe forsikringen

KLP må få beskjed om at den ansatte ønsker å kjøpe slik forsikring senest innen 6 måneder fra fratredelsesdato.

Hvordan søke om fortsettelsesforsikring?

  • Arbeidstaker bør kontakte arbeidsgiver for informasjon og veiledning.
  • Arbeidstaker fyller ut og sender søknadsskjemaet. Arbeidsgiver skal signere skjemaet.
  • Arbeidstaker mottar et pristilbud med akseptskjema fra KLP.
  • Arbeidstaker sender akseptskjemaet tilbake til KLP.

 

VILKÅRSØKNADSSKJEMA
Individuell fortsettelsesforsikring uførhet/dødIndividuell fortsettelsesforsikring
 Uførekapital individuell fortsettelsesforsikring

 

Ofte stilte spørsmål om fortsettelsesforsikring

Forsikringen gir arbeidstaker rett til erstatning for yrkesskade og yrkessykdom uten hensyn til om noen har skyld i skaden. Forsikringen er lovbestemt, og arbeidsgivere er forpliktet til å forsikre alle sine ansatte. 

Yrkesskade-/yrkessykdom gir utbetaling som følge av en arbeidsulykke eller yrkessykdom. Erstatning gis ved varig medisinsk invaliditet, varig ervervsmessig uførhet, påførte og framtidige merutgifter og dødsfall.

 

Forsikringen dekkerStandard dekningKan utvides med
Yrkesskadex 

Erstatning ved arbeidsulykke påført i arbeidstiden, på arbeidsstedet, i arbeidstiden

  
Yrkessykdomx 
Erstatning ved sykdom som etter lov om folketrygd er likestilt med yrkesskade  
Reise til/fra jobb x
Erstatning ved skader som oppstår på direkte reise mellom hjem og arbeidssted  
Ulykke i fritid x
Erstatning ved ulykkesskader som skjer i fritiden  
Varig medisinsk invaliditet
(ménerstatning) under 15 prosent
 x
Erstatning dersom man skulle bli mindre enn 15 prosent medisinsk invalid  
Opphevet samordning med gruppelivsforsikring x
   

 

Tariffavtalt ulykkesforsikring

For kommuneansatte er ulykkesforsikringen fastsatt gjennom §11 i Hovedtariffavtalen.

Ved yrkesskader vil denne ulykkesforsikringens erstatninger samordnes med erstatninger i henhold til lov om yrkesskadeforsikring. Den erstatningen som gir høyest utbetaling, blir valgt.

Den tariffavtalte ulykkesforsikringen gjelder også på reise direkte til/fra arbeid, og på ulykke ved tjenestereise. 

 

Skal yrkesskadeforsikringen lønnsinnberettes?

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen er ikke innberetningspliktig. Premien for alle øvrige dekninger som arbeidsgiver tegner skal lønnsinnberettes for hver ansatt. Premien avregnes i forhold til hvor lenge den ansatte har vært i jobb. Se beløpet i avtalen som finnes på Kundeside.

 

Skal vi varsle forsikringsselskapet om endringer i antall ansatte - og når?

For kommuner innhentes antallet fra PAI. Nyansatte er dermed omfattet av forsikringsavtalen. Det samme gjelder midlertidig ansatte, sommervikarer og andre som er arbeidstakere i yrkesskadeforsikringslovens forstand.

For helseforetak og fylkeskommuner gjelder følgende:
Antall ansatte skal oppdateres før fornyelse av forsikringen. Hvis antall ansatte endres med mer enn 10 prosent gjennom forsikringsåret, skal dette meldes til forsikringsselskapet med en gang. 

 

Ofte stilte spørsmål om yrkesskade/ulykke

Ulykkesforsikringen gir en utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykkesskade forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet. Unntak: særlige aktiviteter/sport. Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder.

Forsikringen kan omfatte
Varig medisinsk invaliditet
Erstatning ved ulykkesskader forårsaket av en plutselig ytre begivenhet, unntatt ved særlige aktiviteter/sport. Erstatning av utgifter til behandling som følge av en ulykkesskade dekkes med inntil 1G (grunnbeløpet i folketrygden)
Dødsfall
Erstatning gis ved dødsfall som følge av en ulykke.

 

Ofte stilte spørsmål om kollektiv ulykke

Avhengig av behov kan disse alternative reiseforsikringer velges: tjenestereiseforsikring (kun tjenestereiser), helårsforsikring (tjenestereiser og fritidsreiser) eller elevreiseforsikring. Samarbeid med Nordens største alarmsentral – SOS International gjelder for alle reiseforsikringene.

 

Forsikringen dekkerStandard dekningKan utvides med
Tjenestereisex 
Forsikringen gjelder for den ansatte når han/hun er på reise i forbindelse med jobb  
Ansattes familie som deltar på tjenestereise x
Forsikringen gjelder også for den ansattes familie.
- Ektefelle/samboer, med samme adresse i folkeregisteret
- Barn (også fosterbarn og adoptivbarn) inntil fylte 20 år
  
   
   
Helårsforsikringx 
Forsikringen gjelder for den ansatte på tjeneste- og fritidsreiser  
Ansattes familie når helårsforsikring er valgt x
Forsikringen gjelder også for den ansattes familie.
- Ektefelle/samboer, med samme adresse i folkeregisteret
- Barn (også fosterbarn og adoptivbarn) inntil fylte 20 år
  
   
   
Elevreisex 
Forsikringen gjelder på klasseturer, men ikke på undervisningsstedet i Norge i undervisningstiden  
Alternativ varighet og alternative forsikringssummer x
   

 

Her kan du se maksimal erstatningssum:

DekningMaks erstatningssum
Forsinket bagasjeInntil kr 4 000
Reisegods enkeltpersonInntil kr 100 000
Reisegods familieInntil kr 200 000
Avbestilling enkeltpersonInntil kr 150 000
Avbestilling familieInntil kr 200 000
Sykdom på reisenUbegrenset
HjemtransportUbegrenset
HjemkallelseUbegrenset
TilkallelseUbegrenset
Rettshjelp utenfor NordenInntil kr 50 000
Ansvar utenfor NordenInntil kr 10 000 000
Ulykkesforsikring:
- Ved død/invaliditet
- Ved barns død/invaliditet

Inntil kr 100 000
Inntil kr 100 000

 

Ofte stilte spørsmål om reise