Eiendom­forsikringer for kommuner og helseforetak

Fordeler ved eiendomsforsikringene:

 • Omfattende dekning som inkluderer maskiner, inventar og løsøre
 • Du får en skreddersydd forsikring tilpasset kommunens og fylkeskommunens behov
 • KLP har kunnskap og lang erfaring med skadeoppgjør i offentlig sektor
 • Du får tilgang til kurs og veiledning innen skadeforebygging og HMS

Våre eiendomsforsikringer

Avbrudd

Forsikringen dekker det avbruddstapet virksomheten lider dersom en skade på bygning eller eiendeler gir stans i driften.

Forsikringen dekker:

avbruddstap som følge av følgende erstatningsmessige skader: brann, nedsoting, eksplosjon, skade forårsaket av luftfartøy, vannskade, innbruddstyveri og hærverk, annen plutselig kaskoskade avbruddstapet fastsettes ut fra faktisk lidt tap. 

Ditt ansvar:  

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skader.

Bygg under oppføring

Forsikringen omfatter skader ved brann, vann, tyveri/hærverk og andre plutselige og uforutsette skader.

Forsikringen dekker:

 • Byggeprosjekter som er angitt i forsikringsbeviset.
 • Maskiner, inventar og løsøre

Forsikringen dekker blant annet også dette, inntil avtalt forsikringssum:

 • Utgifter til riving, rydding og håndtering av verdiløse rester.
 • Utgifter til prisstigning.
 • Høyere forsikringssummer kan avtales for flere av dekningene.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skade.

Datamaskinforsikring

Forsikringen omfatter plutselig skade som rammer elektronisk utstyr som nevnes i forsikringsbeviset, rekonstruksjon av data og programmer.

Forsikringen dekker:

Prøvede og driftsklare ting som nevnt i forsikringsbeviset.

Følgende dekkes blant annet også av forsikringen inntil avtalt forsikringssum:

Rekonstruksjon av data og programmer

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skade.

Kommuneeiendom

Forsikringen omfatter skader ved brann, vann, tyveri/hærverk og andre plutselige og uforutsette skader på kommunens eiendom.

Hva dekker forsikringen?

 • Bygninger eiet av forsikringstaker.
 • Maskiner, inventar og løsøre i bygningen er dekket på førsterisiko* med forsikringssum lik bygningens premieberegningsgrunnlag.
 • Utstyr som eies av kommunen i leide lokaler er forsikret for inntil 5 millioner kroner.
 • Uteglemte bygninger omfattes av forsikringen med inntil 20 millioner kroner.

Følgende dekkes blant annet også av bygningsforsikringen inntil avtalt forsikringssum:  

 • Utgifter til riving, rydding og håndtering av verdiløse rester.
 • Utgifter til fortsatt drift.
 • Merutgifter til skadeutbedring på grunn av offentlige påbud.
 • Utgifter til prisstigning.
 • Husleietap.

Høyere forsikringssummer kan avtales for flere av dekningene. Egenandelens størrelse er valgfri.

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skade.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skade.

 

*Bygninger forsikres vanligvis på fullverdi. Det vil si at erstatningen fastsettes på bakgrunn av hva reparasjon/gjenoppføring vil koste, uten begrensning av forsikringssum.

Bygninger kan også forsikres på førsterisiko. Erstatningen fastsettes også da på bakgrunn av hva reparasjon/gjenoppføring vil koste, men begrenset til avtalt forsikringssum.

Maskin

Forsikringen omfatter maskiner som blir rammet av plutselig skade.

Forsikringen dekker:

 • Prøvede og driftsklare ting som er nevnt i forsikringsbeviset.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal passe på for å unngå skader.

Tyveri og ran

Forsikringen omfatter tyveri fra bygning, skade på varer, løsøre, penger og verdipapirer ved hærverk i bygning, i tillegg til tap som følge av ran.

Forsikringen dekker tap av penger og verdipapirer, varer og løsøre.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skade.

Verdigjenstand

Forsikringen omfatter plutselige og uforutsette skader på forsikret gjenstand.

Forsikringen dekker:

 • Gjenstander som er nevnt i forsikringsbeviset.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal passe på for å unngå skade.