HMS for forsikringskunder

KLP Skadeforsikring AS ønsker å være en aktiv samarbeidspartner innen skadeforebyggende arbeid. Vi mener slikt arbeid er lønnsomt for våre kunder. Samtidig vil det redusere risikoen for menneskelige påkjenninger og bedre kommunens omdømme.

Skal man lykkes med skadeforebyggende arbeid, er vår erfaring at det må settes konkret mål for arbeidet. Disse målene må være forankret i ledelsen og akseptert av organisasjonen. 

Vi registrerer at våre kunder er opptatt av kvalitet i tjenesteproduksjonen. Det er bra. Men da er det viktig å huske at det systematiske forebyggende arbeidet er et element som understøtter kvaliteten i tjenesteproduksjonen. I alle fall når man fokuserer på de riktige områdene, da sett i relasjon til organisasjonens risikobilde.

Les mer om ulike risikoområder her

Eiendom

1: Systematisk HMS-forvaltning

Enhver virksomhet, inkludert eiendomsforvaltning, skal sette seg mål for sitt Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet, ref. Internkontrollforskriften (og Forskrift om brannforebygging).

Det må finnes et system som sikrer at den øverste administrative og politiske ledelsen får oversikt over vesentlige risikoområder i de kommunale virksomhetene.

De enkelte virksomhetene må fastsette mål for sitt systematiske HMS-arbeid og iverksette handlingsplaner for å nå disse målene. Målene må ha relasjon til den risikoen som anses som akseptabel i den enkelte kommunen.

Vår erfaring er at risikoen i et bygg kan påvirke risikoen virksomheten som drives i bygget, og virksomhetens risiko kan påvirke byggets risiko. En samhandling mellom virksomhet og eiendomsforvaltningen er da avgjørende for tilfredsstillende sikkerhet i bygget.

KLP Skadeforsikring AS kan tilby:

Kurs i systematisk HMS- forvaltning.

Kurset tar utgangspunkt i de krav som stillens i Internkontrollforskriften og Forskrift om brannforebygging.

Målet er å viser hvordan et systematisk HMS-arbeid kan drives i praksis i små og mellomstore kommuner.

Målgruppe:

Rådmann, virksomhetsledere, eiendomsforvaltningen og verneombud.

Varighet: 1 dag (gjennomføres hos kunden)

Deltakeravgift: Ingen

For nærmere opplysninger, kontakt:

Fagsjef, Geir Grønsholt

Epost: gg@klp.no

 

2: Samling for driftsteknikere

Våre erfaring er at driftsteknikere og vaktmestere er en viktig resurs i det forebyggende arbeidet. De er ute på virksomhetene og kan observere risikoforhold.

KLP Skadeforsikring AS kan tilby:

En samling hvor vi tar for oss vesentlige sikkerhetsforskrifter i forsikringsavtalen, samt forhold som erfaringsmessig kan føre til større uønskede hendelser.

Varighet: 4 timer, hvor 2 timer er teori (med praktiske eksempler), og 2 timer er befaring på et av kommunens formålsbygg. Funnene fra befaringen blir diskutert i plenum.

Kurset gjennomføres hos den enkelte kunden.

Deltakeravgift: Ingen

For nærmere opplysninger, kontakt:

Fagsjef, Geir Grønsholt

Epost: gg@klp.no

 
3: Kurs i sikkerhetsforskrifter

Forsikringsavtalen inneholder bestemmelser om hvordan forsikringstaker skal gjøre og hva slags sertifikater som skal innehas for utførelsen av visse arbeider. Disse sikkerhetsforskriftene er spesifisert i avtalen, men det refereres også til offentlige lover og forskrifter.

Brudd på disse sikkerhetsforskriften kan medføre at en erstatning etter skade reduseres eller i verste fall bortfaller. Det er derfor viktig at våre kunder kjenner til de viktigste sikkerhetsforskriftene, slik at reduksjon i erstatninger kan unngås.

KLP Skadeforsikring AS, kan tilby:

En samling hvor vi går igjennom de sikkerhetsforskriftene som erfaringsmessig skaper utfordringer ved skadeoppgjør.

Varighet 1 time.

Deltakeravgift: Ingen

For nærmere opplysninger, kontakt: 

Fagsjef, Geir Grønsholt

Epost: gg@klp.no

Motorvognforsikring

Bilskade problematikk hos hjemmebaserte tjenester

Våre erfaringer er at bilskader er en utfordring hos hjemmebaserte tjenester. Disse bilskadene vil gjerne representere en vesentlig kostnad for kommunen. Dette gjelder i de aller fleste kommuner. Flere kommuner har tatt tak i denne problemstillingen ved hjelp av kurs for sjåførene og organisatoriske tiltak. Skal man lykkes i dette arbeidet må det være et systematisk fokus på problemstillingen.

KLP Skadeforsikring AS, kan tilby:

Kurs for sjåførene, hvor vi går igjennom:

Når, hvor, hvordan og hvorfor oppstår disse bilskadene
Hva kan vi gjøre for å redusere skadekostnadene

Varighet: 2 timer (gjennomføres hos den enkelte kunde)

Deltakeravgift: Ingen

For nærmere opplysninger, kontakt:

Fagsjef, Geir Grønsholt

Epost: gg@klp.no

Personforsikringer

Forebygging av personskader kan være krevende, da det er mangeartede årsaker til at personskader oppstår. Vår erfaring er at en helhetlig, fungerende HMS-kultur finnes i hele organisasjonen. Et slikt arbeid må drives av den enkelte virksomhet. I enkelte tilfeller kan vi arrangere fagsamlinger hvor spesielle tema tas opp. Disse fagsamlingene må da understøtte det HMS-arbeidet som drives i virksomheten.

For øvrig kan vi gjennomføre informasjonsmøter hvor forsikringsdekningene gjennomgås, og da også hvordan man skal forholde seg dersom skader oppstår.

Varighet for en slik samling: 2 timer (gjennomføres hos den enkelte kunden)

Deltakeravgift: Ingen

For nærmere opplysninger, kontakt:

Fagsjef, Geir Grønsholt

Epost: gg@klp.no

Ansvarsforsikring

Hva en virksomhet kan komme i ansvar for kan være svært varierende og omfattende. Hvilke hendelser man kan stilles for ansvar for endres også over tid.

Når det gjelder ansvar, så kan det være en stor forskjell på hva man selv ser som et moralsk ansvar og hva som faktisk er et rettslig erstatningsansvar. Dersom man får reist et erstatningsansvar mot seg, så er det viktig å ikke innrømme ansvar, men da sende kravet til forsikringsselskapet og henvise til dette.

Meld også fra til forsikringsselskapet dersom det forventes at det vil bli reist et erstatningsansvar.

KLP Skadeforsikring AS, kan tilby:

En samling hvor innholdet i ansvarsforsikringen gjennomgås, og hvordan man skal forholde seg dersom erstatningskrav blir reist eller forventes å bli reist.

Varighet 2 timer (arrangeres lokalt hos den enkelte kunde)

Deltakeravgift: Ingen

For nærmere opplysninger, kontakt:

Fagsjef, Geir Grønsholt

Epost: gg@klp.no

Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg

Kurset skal gi kunnskap om verdien av systematisk sikkerhetsforvaltning, og hvordan dette kan drives i praksis.

Kurset er utviklet av Norsk brannvernforening i samarbeid med KLP Skadeforsikring og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Tema:

  • Hva er systematisk sikkerhetsforvaltning
  • Grunnleggende metodikk
  • Roller, ansvar og oppgaver
  • Elektronisk støtteverktøy

Hensikt

Gi deltakerne en praktisk innføring i bruk av temaveilederen Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg; modul I og modul II. Kursdeltakerne får også en praktisk innføring i bruk av støtteverktøyet "IK-bygg", et excelbasert verktøy for systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Kursdeltakerne oppfordres til å ta med egen PC med trådløs nettverkstilgang.

Målgruppe: 

Kommunale eiendomsforvaltere, rådmenn og brukere av kommunale bygg.

Varighet: 

1 dag

Kontaktpersoner

Lurer du
på noe?
Kontakt oss