Duer flyr på en rosa himmel

Rentefond for enhver smak

Et rentefond er et fond som investerer i rentebærende verdipapirer som f.eks. obligasjoner og statsobligasjoner. 
Det betyr at fondet låner bort penger og mottar renteinntekter. Rentefond har normalt lavere risiko og avkastning enn aksjefond.

Uavhengig om du har en kort eller lang sparehorisont, ønsker en høy eller lav risiko, har vi rentefond som kan passe for deg.

Kjøp fond

Vi tilbyr disse rentefondene:

Trykk på hvert enkelt fond for mer detaljer.

KLP Pengemarked

Fondet er et aktivt forvaltet pengemarkedsfond med lav risiko som hovedsakelig investerer i norske rentepapirer.

KLP FRN

KLPFRN (tidligere KLP Aktiv Rente) er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i norske obligasjoner med flytende rente.

KLP Obligasjon 1 år

Fondet er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig rentebinding/durasjon på verdipapirene i fondet på omtrent ett år.

KLP Obligasjon 3 år

Fondet er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig rentebinding/durasjon på verdipapirene i fondet på omtrent tre år.

KLP Obligasjon 5 år

Fondet er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig rentebinding/durasjon på verdipapirene i fondet på omtrent fem år.

KLP Kort Stat

Fondet er et aktivt forvaltet pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende statspapirer med kort løpetid. Fondet har svært lav renterisiko og ingen kredittrisiko.

KLP Obligasjon Global I

KLP Obligasjon Global I er et indeksnært obligasjonsfond som investerer i kredittobligasjoner globalt. Fondet er valutasikret.

KLP Obligasjon Global II

KLP Obligasjon Global II er et indeksnært fond i fond som hovedsakelig investerer i KLP Global Obligasjon I. Fondet er valutasikret.

KLP Statsobligasjon

KLP Statsobligasjon er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som investerer i norske statsobligasjoner. Renterisikoen kan således være høy, men fondet har ingen kredittrisiko.

KLP Kredittobligasjon

KLP Kredittobligasjon er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i norske kredittobligasjoner. Gjennomsnittlig rentebinding/durasjon i fondet kan variere mellom to og fire år.