Ansatte søker pensjon selv, og arbeidsgiver godkjenner.

Fra 17. februar 2017 skal den ansatte selv søke om offentlig tjenestepensjon via Min Side.

Sist endret 27.02.2017

Søknadene vil bli lagt ut på arbeidsgivers Kundeside for gjennomgang og godkjenning. Så sendes de automatisk til KLP for behandling.

Vi anbefaler at arbeidsgivere legger ut informasjon om pensjon fra KLP på intranettet, slik at det blir lett å finne for ansatte som ønsker å søke pensjon eller vil vite mer om sine pensjonsrettigheter.

Her er et forslag til et oppslag til deres intranett, med lenker til aktuelle artikler på klp.no:

Hva må dere gjøre som arbeidsgiver?

• Så snart en av deres ansatte har søkt om pensjon på Min Side vil dere finne søknaden på Kundesiden under "Pensjonssøknader".

• Her sjekker dere opplysningene søkeren har fylt ut, og tilføyer enkelte opplysninger som arbeidsgiver har best innsikt i.  

• Det er viktig at dere går gjennom søknader til behandling og godkjenner dem jevnlig, slik at de raskt kommer videre til KLP. Vi jobber med å få klargjort en automatisk varslingsrutine der dere kan velge hvor ofte dere vil ha varsling. Frem til den er på plass vil det sendes ut en varsling en gang i uken dersom dere har søknader til behandling. Varslingen sendes ut til de som har tilgang til Kundesiden for søknader.

Både søkeren selv og arbeidsgiveren kan følge med på status for søknaden på Min Side og Kundeside mens den ligger til behandling. Når søknaden er behandlet vil søkeren få brev fra KLP, og søknaden blir borte fra oversikten over søknader som er til behandling på Kundesiden. Vi jobber med en løsning for å vise på Kundesiden om søknaden er innvilget, avslått eller trukket tilbake.

Slik fungerer søknadsprosessen

Den ansatte blir ført gjennom søknaden steg for steg. Opplysninger i søknaden vil variere avhengig av hvilken pensjon det søkes om.

Målsettingen vår er at søknadsprosessen skal være intuitiv, både for søkere og arbeidsgivere, og vi håper at dere vil oppleve den slik. Vi hører gjerne fra dere dersom dere har forslag til forbedringer.

Her kan du se søknadsprosessen for de ulike pensjonene, fra den ansatte søker og frem til arbeidsgiver har godtkjent søknaden.

Dette bør dere være oppmerksomme på

• Den ansatte kan tidligst søke om pensjon tre måneder før rett til pensjon foreligger.

• Søkeren kan selv gjøre endringer i søknaden frem til arbeidsgiver har godkjent den, men han/hun kan hele tiden velge å trekke søknaden også etter at arbeidsgiver har godkjent den.

• Arbeidsgiver kan endre opplysninger i søknaden helt frem til den er ferdigbehandlet i KLP. Endringer ut over dette må sendes inn til KLP via kontaktskjema.

• Det er viktig at den ansatte undersøker om han/hun fyller vilkårene for å ta ut pensjonen de ønsker i forkant av søknad, og før de sier opp stillingen sin. 

Vi anbefaler at arbeidsgiver er behjelpelig med vilkårene for uttak av de ulike pensjonene, og / eller opplyser den ansatte om hvor de kan sjekke dette. Vår erfaring er at dette er spesielt viktig for uttak av AFP.

Les mer om vilkårene for de ulike pensjonene her:

Søknad for ansatte som ikke kan benytte Min Side

Ansatte som ikke kan eller ønsker å bruke den nye søknadsrutinen som ligger på Min Side kan fylle ut søknad på papir og sende den direkte til KLP. Etter at KLP har registrert saken vil den da bli sendt arbeidsgiver for gjennomgang og godkjenning. Arbeidsgiver må deretter videresende godkjent søknad til KLP for behandling. En slik søknad kan ta noe lenger tid.

Nye søknadsskjemaer er under utarbeidelse, og vil bli lenket til her så snart de er klare i begynnelsen av mars. Inntil da benytt eksisterende søknadsskjemaer som arbeidsgiver og ansatt fyller ut sammen.

Hvem skal gjøre hva ved endringer i pensjonen?

• Ved økt uføregrad skal den ansatte fylle inn ved en ny søknad via Min Side. Denne skal arbeidsgiver godkjenne som om det var en ny søknad.

Endring av inntekt for de som mottar uførepensjon (hvor det ikke søkes om økt uføregrad) skal den ansatte selv melde via Min Side. Arbeidsgiver skal rapportere inn lønnsopplysninger som normalt.

Endring av maksdato skjer ofte. Dette kan arbeidsgiver nå enkelt melde til KLP ved å gå inn i søknaden som ligger til behandling og endre dato der.

Friskmelding skal den ansatte selv gi beskjed om via Min Side. Arbeidsgiver trenger ikke å foreta seg noe i disse tilfellene.

Endring i antall barn skal den ansatte selv melde via Min Side.

Inntektsendringer ved mottak av AFP skal pensjonisten selv melde til KLP via Min Side. Dette gjelder all pensjonsgivende inntekt i folketrygden.

Faste endringer i stilling ved siden av en AFP eller alderspensjon skal arbeidsgiver melde til KLP via "Endre stillingsprosent for AFP/AP pensjonister" i ansattoversikten.

Annen rutine for etterlattepensjon

Dersom en av deres ansatte faller fra melder dere dette til KLP via kontaktskjema.

Vi vil da innhente nødvendige opplysninger og behandle etterlattepensjonen.