Grønt hjerte malt på en murvegg

Samfunnsansvar i KLP Banken

Ansvarlighet og bærekraft er viktig i alt vi gjør. Vi tar en aktiv rolle for å nå FNs bærekraftsmål. Dette gjør vi gjennom blant annet finansiering av samfunnsnyttige investeringer i offentlig og privat sektor, slik som energisparetiltak gjennom grønne lån. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med samfunnsansvar. 

Grønne lån

Til personmarkedet
I september 2018 lanserte vi Grønt boliglån. Per desember 2019 utgjorde grønne boliglån 2,2 prosent av bankens portefølje. Grønt boliglån tilbys til medlemmer i KLP som har en energivennlig bolig, eller som velger å gjøre tiltak som gjør boligen mer energivennlig. For å få Grønt boliglån, med bedre rentebetingelser må et av disse punktene tilfredsstilles: 

  • Boligen har energimerke A eller B 
  • Kunden har mottatt Enova-tilskudd til oppgradering, eller til energirådgivning av boligen i løpet av de siste to årene

Kundene kan energimerke sin bolig på energimerking.no, som er utarbeidet av Enova. 

Vi oppfordrer kundene våre til å gjennomføre energisparende tiltak i boligen sin, slik at de oppfyller et av kravene, og får lavere rente på boliglånet.

Til offentlige prosjekter
I 2019 lanserte vi grønne lån for kommuner, fylkeskommuner og offentlig relaterte bedrifter. Grønne lån gis til offentlige prosjekter med klare klima- og miljøambisjoner. Lånene har lavere rente enn ordinære lån, og skal derfor fungere som et virkemiddel for at det offentlige skal foreta mer bærekraftige investeringer. Det stilles høye krav for å få grønne lån. Alle bygg som er finansiert med grønne lån holder en høy klima- og miljøstandard.

På pallen i etisk bankguide

KLP ble rangert som nummer 3 i etisk bankguide i november 2019, der vi fikk en samlet score på 73 prosent når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Etisk bankguide er en omfattende kontroll av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter som gjennomføres årlig av Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet. 

Resultatene i sin helhet er tilgjengelig på etiskbankguide.no

Følger FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift 

I 2019 signerte vi FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift (Principles for Responsible Banking), som én av fem norske banker ved lanseringen 22. september 2019. Vi ønsker å bidra innenfor vårt område til å skape en bedre framtid for oss alle. Vi tror det er viktig at bransjen går sammen om et felles rammeverk for hvordan banker kan bidra til en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.

Slik jobber vi med FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

Pådriver for å nå FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er rammeverket for KLPs samfunnsansvar, og vi skal være en pådriver for at målene nås. I strategien for samfunnsansvar er det gjort en prioritering av hvilke samfunnseffekter vi ønsker å oppnå gjennom samfunnsansvar:

  1. Oppnå klimamålet 
  2. Et bærekraftig næringsliv 
  3. Bærekraftig byutvikling og infrastruktur 
  4. Helsefremmende arbeidsplasser i offentlig sektor 

Disse samfunnseffektene er knyttet til flere av FNs bærekraftsmål, som illustrert under:

FNs bærekraftsmål

Opptatt av likestilling og mangfold 

Vi følger egne retningslinjer for likestilling og mangfold, og har mål og tiltak på flere områder. Vi ønsker kvalifiserte medarbeidere uavhengig alder, kjønn, funksjonsevne, politisk ståsted, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn. Dette er med på å bidra mot bærekraftsmål 5 - "Likestilling mellom kjønnene".

Sertifisert som miljøfyrtårn

Vi er sertifisert som miljøfyrtårn gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn. Som miljøfyrtårn-bedrift har banken fått hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Banken ble første gang sertifisert i 2012 og resertifisert sist i 2018.

Interessante artikler

Redningsbøye svartisen

KLP på pallen i etisk bankguide

21.11.19

KLP får toppscore på menneskerettigheter og har et solid forsprang til konkurrentene på åpenhet og ansvar.
Kumlokk med en krans av gress og planter

KLP Banken slutter seg til FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

08.09.20

KLP Banken har, som én av 130 banker i verden, signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift. Banken vil belønne bærekraftige investeringer med grønne renter på lån og sparing.